drukuj    zapisz    Powrót do listy

6460 Znaki towarowe, Odrzucenie skargi, Urząd Patentowy RP, Odrzucono skargę, VI SA/Wa 1083/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-30, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VI SA/Wa 1083/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-07-30 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-05-27
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Magdalena Maliszewska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Urząd Patentowy RP
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 221
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Magdalena Maliszewska po rozpoznaniu w dniu 30 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. spółka z o.o. z siedzibą w S. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] stycznia 2008 r., Nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na wspólny znak towarowy słowny POLCARGO nr R 00358 postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie

Skarżąca, P. spółka z o.o. z siedzibą w S. reprezentowana przez pełnomocnika, adwokata [...] wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] stycznia 2008 r., Nr [...] umarzającą postępowanie w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na wspólny znak towarowy słowny POLCARGO nr R-00358, udzielonego na rzecz P. Sp. z o.o. z siedzibą w G.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału VI z dnia 2 czerwca 2008 r. do akt sprawy dołączono informację, udzieloną przez Oddział Finansowo – Budżetowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 czerwca 2008 r., z której wynika, iż po sprawdzeniu w dokumentach księgowych dotyczących opłat sądowych nie zidentyfikowano wpłaty w niniejszej sprawie (verte k. 23).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 219 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – p.p.s.a. (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) opłatę sądową należy uiścić przy wniesieniu do sądu pisma podlegającego opłacie, przy czym art. 221 powołanej ustawy stanowi, iż pisma wnoszone przez adwokatów lub radców prawnych, które nie są należycie opłacone pozostawia się bez rozpoznania albo odrzuca bez wezwania do uiszczenia opłaty, jeżeli pismo podlega opłacie stałej.

Przystępując do rozpoznania sprawy podkreślić należy, iż § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193), który stanowi, iż wpis stały od skargi wnoszonej przez adwokata lub radcę prawnego uiszcza się na wezwanie, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 marca 2006 r. sygn. akt SK 11/05 (Dz. U. z dnia 17 marca 2006 r. Nr 45, poz. 322) utracił moc. Trybunał Konstytucyjny uznał bowiem, iż § 5 ust 2 cyt. rozporządzenia jest niezgodny z art. 221 ww. ustawy oraz z art. 2 Konstytucji RP. W uzasadnieniu wyroku Trybunał Konstytucyjny wskazał, iż "...przepis rozporządzenia stanowi, że wpis stały od skargi wnoszonej przez adwokata lub radcę prawnego uiszcza się na wezwanie, co pozostaje w sprzeczności z regulacją ustawową. Art. 221 p.p.s.a. wyraźnie bowiem stanowi, że pisma wnoszone przez adwokata lub radcę prawnego, które nie są należycie opłacone, pozostawia się bez rozpoznania albo odrzuca bez wezwania o uiszczenie opłaty, jeżeli pismo podlega opłacie stałej". Ponadto w doktrynie panuje pogląd, iż opłatę stałą od pism wnoszonych przez adwokata lub radcę prawnego strona winna uiścić w terminie, jaki jest dopuszczalny do złożenia pisma podlegającego takiej opłacie (patrz: T. Woś – Komentarz do ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Warszawa, 2005 r., str. 608).

W niniejszej sprawie skarga wniesiona przez skarżącą, P. spółka z o.o. z siedzibą w S., reprezentowaną przez pełnomocnika, adwokata [...] podlegała opłacie stałej w wysokości 1 000 złotych (§ 2 ust. 3 pkt 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r.). Reprezentujący skarżącą pełnomocnik (adwokat) wnosząc skargę na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] stycznia 2008 r., Nr [...], doręczoną mu w dniu 28 marca 2008 r., w myśl art. 221 p.p.s.a. zobowiązany był do uiszczenia wpisu stałego od skargi w wysokości 1 000 złotych do dnia 28 kwietnia 2008 r. (poniedziałek), bowiem w tym dniu upłynął termin na wniesienie skargi. Z załączonej do akt sprawy informacji, udzielonej w dniu 18 czerwca 2008 r. przez Oddział Finansowo – Budżetowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wynika, iż w zakreślonym terminie nie odnotowano wpłaty w wymaganej wysokości.

W związku z powyższym, na podstawie art. 221 ustawy - Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skarga podlega odrzuceniu.Powered by SoftProdukt