drukuj    zapisz    Powrót do listy

6329 Inne o symbolu podstawowym 632, , Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, Odrzucono skargę, II SA/Go 209/06 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-05-31, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Go 209/06 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp.

Data orzeczenia
2006-05-31 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2006-04-11
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Sędziowie
Anna Juszczyk - Wiśniewska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Skarżony organ
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. w składzie następującym: Przewodniczący Asesor WSA Anna Juszczyk - Wiśniewska (spr.), , , po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K.O. na decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej na dziecko p o s t a n a w i a Odrzucić skargę

Uzasadnienie

W dniu [...] marca 2006r. do Ośrodka Pomocy Społecznej skarżąca - K.O. - złożyła pismo z którego wynika, że nie zgadza się z decyzją wydaną przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Nr [...]. W piśmie tym skarżąca zwróciła się o przekazanie sprawy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. Z akt administracyjnych załączonych do skargi wynika, że decyzję skarżąca otrzymała 24 lutego 2006r., pismo które zostało potraktowane jako skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. złożone zostało za pośrednictwem organu który ją wydał, w terminie do złożenia odwołania. Pismo zostało zaadresowane na Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Samorządowe Kolegium Odwoławcze uznało je za skargę do Sądu i wniosło o jej odrzucenie z uwagi na nie wyczerpanie środków zaskarżenia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. zważył co następuje:

Skargę należało odrzucić jako niedopuszczalną. Zgodnie z treścią art. 52 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z póz. zm.) skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie.

W niniejszej sprawie skarga złożona została od decyzji organu I instancji. Od zaskarżonej decyzji przysługiwało odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. O sposobie i trybie wniesienia odwołania skarżąca została pouczona. Dopiero po rozpatrzeniu odwołania przez organ II instancji i doręczeniu wydanej przez ten organ decyzji, dopuszczalne jest złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Z uwagi, że nie został wyczerpany tryb postępowania administracyjnego, Wojewódzki Sąd Administracyjny nie miał podstaw do merytorycznego rozstrzygnięcia w sprawie i na podstawie art. 16 § 2, art. 58 § 1 pkt 6 i § 3 zdanie pierwsze - ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skargę należało odrzucić.

Na marginesie wskazać należy, iż na organie ciąży wynikający z treści art. 7 kpa obowiązek wyjaśnienia jaki charakter miało pismo strony. Złożenie pisma przez stronę z którego wynika, że jest niezadowolona z rozstrzygnięcia organu I instancji - w terminie do złożenia odwołania winno powodować podjęcie czynności wyjaśniających. Brak działania organu w tym zakresie mogło spowodować uniemożliwienie stronie skorzystania z trybu odwołania od decyzji organu I instancji.Powered by SoftProdukt