drukuj    zapisz    Powrót do listy

6072 Scalenie oraz podział nieruchomości, Prawo pomocy, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Oddalono wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, II SA/Gl 888/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-06-26, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Gl 888/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach

Data orzeczenia
2008-06-26  
Data wpływu
2007-10-25
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Sędziowie
Łukasz Strzępek /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6072 Scalenie oraz podział nieruchomości
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Sygn. powiązane
I OSK 1395/08 - Postanowienie NSA z 2010-12-16
I OSK 2050/10 - Wyrok NSA z 2011-03-23
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Oddalono wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 199, art. 245 par. 1 i par. 3, art. 246 par. 2, art. 258 par. 1, par. 2 pkt 7 i par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach - Łukasz Strzępek po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. S. i L. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie podziału nieruchomosci w kwestii wniosku skarżących o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych postanawia: oddalić wniosek o zwolnienie skarżących od kosztów sądowych

Uzasadnienie

W druku formularza PPF nadesłanego przez pełnomocnika skarżących przy skardze kasacyjnej z dnia [...] r. E. S. i L. S. zwrócili się o zwolnienie od kosztów sądowych wniosek ten motywując trudną sytuacją materialną. Po uzupełnieniu braku formalnego wniosku a także przesłaniu do Sądu dodatkowych dokumentów i wyjaśnień obrazujących sytuację materialną skarżących ustalono, że wnioskodawcy wraz z [...] dzieci zamieszkują w budynku o pow. [...] m2. Źródłem ich utrzymania się jest świadczenie emerytalne uzyskiwane przez L. S. w kwocie [...] zł miesięcznie oraz stypendium przyznane M. S. (córce skarżącego) z tytułu [...] w kwocie [...] zł miesięcznie. Dodatkowym dochodem są zasiłki rodzinne na synów skarżących W. i M. S. – odpowiednio [...] zł i [...] zł miesięcznie oraz dodatek do zasiłku rodzinnego na pokrycie kosztów dojazdu do szkoły w kwocie [...] zł miesięcznie. Wnioskodawcy przedstawili rachunki obrazujące ich miesięczne wydatki, z których wynika, że na telefon przeznaczają około [...] miesięcznie, opłaty za odbiór ścieków to około [...] zł miesięcznie, zaś za energię elektryczną skarżący płacą około [...] zł miesięcznie (przedstawiony rachunek opiewa na kwotę [...] zł za okres od [...] do [...] 2008 r.) oraz koszt zakupu butli gazowych – około [...] zł.

Rozpoznając wniosek o przyznanie prawa pomocy zważono co następuje:

Obowiązujące przepisy ustanawiają zasadę odpłatności postępowania (art. 199 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz.1270 ze zm. – zwanej dalej P.p.s.a.), nie mniej jednak nie ma ona charakteru bezwzględnego. Wyjątkiem od niej jest możliwość przyznania prawa pomocy, które stosownie do treści art. 245 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi może zostać przyznane stronie w zakresie całkowitym lub częściowym.

Osobie fizycznej, która wystąpiła o zwolnienie od kosztów sądowych prawo pomocy może być przyznane wówczas, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów postępowania sądowego bez uszczerbku w utrzymaniu swoim i swojej rodziny (art. 246 § 1 pkt 2 P.p.s.a.).

Łączny dochód rodziny skarżących kształtuje się na poziomie około [...] zł miesięcznie. Niezbędne, stałe wydatki wynoszą natomiast około [...] zł. Oznacza to, że do dyspozycji skarżących pozostaje kwota [...] zł, co w przeliczeniu na członka rodziny daje dochód w wysokości [...] zł. Jest to rzeczywiście niewielka kwota, nie mniej jednak, przy badaniu wniosku o przyznanie prawa pomocy dokonuje się porównania uzyskiwanych przez stronę dochodów z potencjalnymi wydatkami związanymi z postępowaniem sądowym. Na jego obecnym etapie sprawdzają się one zasadniczo do wpisu od skargi kasacyjnej, którą dla skarżących sporządził ich pełnomocnik. Wpis ten jest zaś mniejszy od uiszczonego przez skarżących wpisu od skargi, co oznacza, że będą oni w stanie ponieść ten wydatek bez uszczerbku w utrzymaniu swojej rodziny, a żadne okoliczności nie wskazują na to, iż sytuacja materialna rodziny E. S. i L. S. uległa w ostatnim czasie jakiemuś gwałtownemu pogorszeniu.

Z powyższych względów, w oparciu o art. 245 § 1 i § 3 P.p.s.a. w zw. z art. 246 § 1 pkt 2 tej ustawy, działając na podstawie art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 P.p.s.a. w związku z § 3 tego przepisu orzeczono jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt