drukuj    zapisz    Powrót do listy

6290 Reforma rolna 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu, Administracyjne postępowanie, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Orzeczono o wymierzeniu grzywny za niewykonanie wyroku-art. 154 PoPPSA, IV SA/Wa 790/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-07-23, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Wa 790/08 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-07-23 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-05-12
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Agnieszka Wójcik.
Anna Szymańska
Marian Wolanin /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6290 Reforma rolna
644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu
Hasła tematyczne
Administracyjne postępowanie
Skarżony organ
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Treść wyniku
Orzeczono o wymierzeniu grzywny za niewykonanie wyroku-art. 154 PoPPSA
Powołane przepisy
Dz.U. 2000 nr 98 poz 1071 35 ust. 3 , art. 36
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 154
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marian Wolanin (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Anna Szymańska, asesor WSA Agnieszka Wójcik, Protokolant Joanna Kurek, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 lipca 2008 r. sprawy ze skargi Z. C., A. R., E. G. i M. L. na Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny z tytułu niewykonania wyroku sądu 1. orzeka o wymierzeniu Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi grzywny w wysokości 4 000,00 (cztery tysiące) złotych za niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 stycznia 2007 r. sygnatura akt IV SA/Wa 2266/06; 2. zasądza od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rzecz Z. C., A. R., E. G. i M. L. kwotę 440 (czterysta czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie

W piśmie z dnia (...) marca 2008 r. Z. C., A. R., E. G. i M. L. wniosły do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na niewykonanie przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 stycznia 2007 r. sygn. akt IV SA/Wa 2266/06 o uchyleniu decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia (...) października 2006 r. i poprzedzającej ją decyzji tego organu z dnia (...) sierpnia 2006 r. w sprawie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia Ministra Rolnictwa z dnia (...) czerwca 1954 r. i orzeczenia Prezydium (...) Wojewódzkiej Rady Narodowej z dnia (...) grudnia 1953 r. o stwierdzeniu, iż nieruchomość ziemska stanowiąca własność J. C. (...) Gm. F. pow. P. o powierzchni 65,28 ha podpada pod działanie art. 2 ust. 1 lit. e dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz.U. z 1945 r. Nr 3, poz. 13, ze zm.).

W uzasadnieniu skargi wskazano, iż w dniu (...) lipca 2007 r. skarżące wezwały Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do wykonania wyroku Sądu z dnia 9 stycznia 2007 r. sygn. akt IV SA/Wa 2266/06, lecz wezwanie to pozostało bez odpowiedzi i do chwili złożenia skargi do Sądu nie otrzymały żadnej informacji w trybie art. 36 kpa, co do rozpatrzenia sprawy. Zwłoka organu administracji w rozpatrzeniu sprawy wynosi już ponad rok czasu. Skarżące stwierdziły, że z uwagi na rozmiar zwłoki i absolutny brak jakichkolwiek reakcji ze strony Ministra, w tym informacji w trybie art. 36 kpa, istnieją podstawy do obciążenia Ministra grzywną w maksymalnej wysokości, tj. dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedni. Grzywna ta z jednej strony będzie pewnego rodzaju kompensatą dla skarżących, a z drugiej strony pozwoli osiągnąć efekt mobilizujący i represyjny wobec Ministra, bez którego organ ten nie jest w stanie przystąpić do rozpoznawania sprawy.

W odpowiedzi na skargę, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi stwierdził, że rozpatrując ponownie sprawę wystąpiono do właściwych organów o ustalenie aktualnego stanu prawnego przejętej nieruchomości ziemskiej, co jest niezbędne do prawidłowego ustalenia stron postępowania i stwierdzenia, w jakim zakresie nastąpiły nieodwracalne skutki prawne. Z uwagi na dużą ilość spraw wpływających do Ministerstwa, organ podjął pierwsze czynności z uchybieniem przewidzianych w kodeksie postępowania administracyjnego terminów. Tym niemniej, postanowieniem z dnia (...) kwietnia 2008 r. przedłużono termin załatwienia sprawy do 30 czerwca 2008 r. Działania organu zmierzające do dokładnego wyjaśnienia stanu sprawy i wydania merytorycznego rozstrzygnięcia, przy jednoczesnym zachowaniu przepisów procedury administracyjnej w zakresie przedłużania terminów jej rozpatrzenia, nie można uznać za bezczynność organu.

Sygn. akt IV SA/Wa 790/08

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga zasługuje na uwzględnienie.

W pierwszej kolejności należy stwierdzić, iż skarżące dochowały ustawowego warunku dopuszczalności złożenia skargi, poprzedzając ją wezwaniem organu administracji - zawartym w piśmie z dnia (...) lipca 2007 r. - do wykonania wyroku Sądu z dnia 9 stycznia 2007 r. sygn. akt IV SA/Wa 2266/06.

Z art. 154 §1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.) wynika, że w przypadku bezczynności organu po wyroku uchylającym lub stwierdzającym nieważność aktu lub czynności, po uprzednim pisemnym wezwaniu właściwego organu do wykonania wyroku lub załatwienia sprawy, strona może wnieść skargę w tym przedmiocie żądając wymierzenia temu organowi grzywny. Stosownie przy tym do art. 154 §3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wykonanie wyroku lub załatwienie sprawy po wniesieniu skargi, nie stanowi podstawy do umorzenia postępowania lub oddalenia skargi.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi otrzymał prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 stycznia 2007 r. sygn. akt IV SA/Wa 2266/06 wraz z aktami sprawy w dniu (...) czerwca 2007 r. Dopiero więc od tego dnia należy liczyć terminy z art. 35 §3 kpa do rozpatrzenia sprawy przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi skutkiem wykonania powołanego wyżej wyroku Sądu z dnia 9 stycznia 2007 r. Nie wynika jednak z akt, aby do chwili złożenia rozpatrywanej obecnie skargi, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał rozstrzygnięcie w sprawie, jak również aby podjął jakiekolwiek czynności wyjaśniające, które zmierzałyby do wydania rozstrzygnięcia.

Pomimo, iż w odpowiedzi na skargę Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wytłumaczył swoją bezczynność koniecznością dokładnego wyjaśnienia stanu sprawy przy jednoczesnym zachowaniu przepisów procedury administracyjnej w zakresie przedłużania terminów rozpatrzenia sprawy, to jednak pierwszym aktem Ministra skierowanym do skarżących w sprawie niemożliwości dotrzymania terminu załatwienia sprawy po wyroku Sądu jest dopiero jego postanowienie z dnia (...) kwietnia 2008 r. Do tego zatem dnia, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nawet nie powiadomił skarżących -stosownie do art. 36 kpa - o zwłoce w rozpatrzeniu sprawy i jej przyczynach, do czego był zobowiązany zwłaszcza w przypadku, gdy zwłoka wynikałaby z przyczyn niezależnych od tego organu oczekującego na informacje od innych organów lub jednostek organizacyjnych. Z akt przedłożonych Sądowi nie wynika jednak, aby do dnia (...) kwietnia 2008 r. organ orzekający zwracał się do innych organów lub jednostek organizacyjnych o jakiekolwiek informacje dla wydania rozstrzygnięcia w sprawie.

Należy przy tym podkreślić, iż stosownie do art. 10 §1 kpa, podejmując jakiekolwiek czynności wyjaśniające w sprawie, organ orzekający zobowiązany jest do

Sygn. akt IV SA/Wa 790/08

zapewnienia w nich udziału stronom postępowania, a więc przynajmniej poinformowania stron o podejmowanych czynnościach dowodowych, czego w niniejszej sprawie organ orzekający nie uczynił.

Mając na uwadze, iż nawet wydanie rozstrzygnięcia przez organ orzekający po upływie ustawowych terminów z art. 35 §3 kpa, liczonych od dnia otrzymania prawomocnego wyroku sądu administracyjnego wraz z aktami sprawy, nie daje podstaw do oddalenia skargi o wymierzenie organowi orzekającemu grzywny za niewykonanie wyroku sądu w terminach wskazanych w powołanym art. 35 §3 kpa, to stwierdzając w rozpatrywanej sprawie pozostawanie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w bezczynności w wykonaniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 stycznia 2007 r. sygn. akt IV SA/Wa 2266/06, kilkakrotnie przekraczającej maksymalny dwumiesięczny termin na rozstrzygnięcie sprawy, przy jednoczesnym braku jakiejkolwiek reakcji tego organu na wezwanie skarżących do wykonania powołanego wyroku Sądu, aż do czasu złożenia skargi o wymierzenie organowi grzywny, na podstawie art. 154 §6 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w zw. z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2007 r. i w drugim półroczu 2007 r. (M.P. Nr 16, poz. 181), orzeczono, jak w sentencji.

O zwrocie kosztów postępowania sądowego orzeczono na podstawie art. 200 w zw. z art. 205 §2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Nieuwzględniono przy tym wniosku pełnomocnika skarżących o zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego w wysokości sześciokrotnej stawki minimalnej, ponieważ za przyznaniem tych kosztów w wielokrotnej stawce minimalnej nie przemawiają w niniejszej sprawie okoliczności wynikające z §2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. Nr 163, poz. 1348, ze zm.).Powered by SoftProdukt