drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, Prawo pomocy, Wojewoda, Odmówiono zwolnienia od kosztów sądowych, VII SA/Wa 847/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-08, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 847/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-01-08  
Data wpływu
2007-05-18
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Justyna Wtulich /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Odmówiono zwolnienia od kosztów sądowych
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 246 par. 1 pkt 2 w zw. z art. 258 par. 2 pkt 7
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy Justyna Wtulich Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 8 stycznia 2008r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. i S. R. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi J. W., A. W., A. i S. R., K. i G. K. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie : zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia : odmówić A. i S. R. przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynął formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy A. i S. R., w którym wnoszą o zwolnienie od kosztów sądowych.

W niniejszej sprawie zważono, co następuje :

Przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz.1270 ze zm.) zwanej dalej p.p.s.a. przewidują możliwość przyznania stronom postępowania prawa pomocy.

Prawo pomocy może być przyznane stronie w zakresie całkowitym (art. 245 § 2 p.p.s.a) lub częściowym (art. 245 § 3 p.p.s.a.), przy czym jego przyznanie uzależnione jest od spełnienia przez stronę ustawowo przewidzianych przesłanek.

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz.1270 ze zm.) przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym następuje gdy osoba wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Należy podkreślić, że instytucja prawa pomocy jest wyjątkiem od generalnej zasady wyrażonej w art. 214 § 1 ww. ustawy, zgodnie z którą do uiszczenia kosztów sądowych obowiązany jest ten, kto wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki. Strona występująca na drogę postępowania sądowego winna mieć świadomość obowiązku ponoszenia kosztów tego postępowania, a wnosząc o zwolnienie z tego obowiązku musi uprawdopodobnić w sposób bardzo rzetelny, okoliczności przemawiające za uwzględnieniem wniosku. W niniejszej sprawie uznano, że wnioskodawcy nie uprawdopodobnili, że znajdują się w sytuacji materialnej uzasadniającej przyznanie im prawa pomocy.

Z nadesłanego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy wynika, że we wspólnym gospodarstwie domowym z wnioskodawcami pozostaje pięć osób. Wnioskodawcy z rodziną utrzymują się z dochodów uzyskiwanych przez wnioskodawcę z tytułu zatrudnienia w wysokości 2.600,00 złotych miesięcznie.

Wnioskodawcy wskazali, że posiadają dom o powierzchni 108 m -, nieruchomość rolną o powierzchni 5,050 ha, oszczędności w wysokości 1.800,00 złotych oraz samochód osobowy marki Seat Toledo z 2001r.

W uzasadnieniu wniosku wnioskodawcy podali, że w 2006r. osiągnęli dochód z tytułu zatrudnienia w wysokości 19.079,02 złotych na potwierdzenie czego dołączyli zaświadczenie z Urzędu Skarbowego w C.

Biorąc pod uwagę sytuację finansową wnioskodawców uznano, że w niniejszej sprawie nie zachodzą przesłanki do przyznania prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

Zauważyć należy, że wnioskodawcy posiadają stały dochód miesięczny, oszczędności pieniężne i majątek w postaci domu, samochodu osobowego oraz nieruchomości rolnej, a zatem nie są osobami, którym brak środków na pokrycie kosztów postępowania. Wskazać należy, że wnioskodawcy uiścili wpis sądowy, który w niniejszej sprawie wynosi 500,00 złotych a ewentualne pozostałe koszty sądowe jakie mieliby ponieść nie będą wyższe niż te dotychczas poniesione.

Uznano, że poniesienie ewentualnych pozostałych kosztów sądowych przez wnioskodawców nie spowoduje uszczerbku w ich utrzymaniu koniecznym i rodziny.

Z powyższych względów, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w związku z art. 258 § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) orzeczono jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt