drukuj    zapisz    Powrót do listy

6320 Zasiłki celowe i okresowe, Pomoc społeczna, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Umorzono postępowanie, II SA/Lu 565/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-09-01, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Lu 565/08 - Postanowienie WSA w Lublinie

Data orzeczenia
2008-09-01 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-08-13
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Sędziowie
Krystyna Sidor /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Hasła tematyczne
Pomoc społeczna
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Umorzono postępowanie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 161 par 1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Krystyna Sidor po rozpoznaniu w dniu 1 września 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [..]., Nr [..] w przedmiocie zasiłku celowego p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie.

Uzasadnienie

M. W. wniósł skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [..]., Nr [..] utrzymującą w mocy decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia [..]., Nr [..] przyznającą skarżącemu zasiłek celowy w wysokości 200zł z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb bytowych (zakup leków, żywności).

W toku postępowania sądowego skarżący zmarł.

Sąd zważył, co następuje:

W świetle art. 161 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 163, poz.1270) sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego (...) Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, w tym do zasiłku celowego, uzależnione jest od sytuacji życiowej osoby ubiegającej się o świadczenie, a więc ma charakter osobisty. W razie śmierci wnioskodawcy postępowanie sądowo-administracyjne w tym przedmiocie staje się zatem bezprzedmiotowe i podlega umorzeniu na podstawie powołanego przepisu.

Z tych względów należało orzec, jak w sentencji.Powered by SoftProdukt