drukuj    zapisz    Powrót do listy

6195 Funkcjonariusze Straży Pożarnej, Odrzucenie skargi, Komendant Państwowej Straży Pożarnej,  , II SA/Bk 190/04 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2004-05-11, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Bk 190/04 - Postanowienie WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2004-05-11 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2004-04-07
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Danuta Tryniszewska-Bytys /przewodniczący/
Grażyna Gryglaszewska
Jerzy Bujko /sprawozdawca/
Symbol z opisem
6195 Funkcjonariusze Straży Pożarnej
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Komendant Państwowej Straży Pożarnej
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par. 1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: , Przewodniczący Sędzia NSA J. Bujko (spr.), , , po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. P. na orzeczenie Komisji Dyscyplinarnej przy P. Komendancie Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w B. z dnia [...] kwietnia 2003 r. Nr [...] w przedmiocie kary dyscyplinarnej p o s t a n a w i a skargę odrzucić.-

Uzasadnienie

Orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej przy P. Komendancie Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w B. z dnia [...].IV.2003r. została utrzymana w mocy decyzja Komendanta Miejskiego PSP w Ł. o wymierzeniu kary dyscyplinarnej M. P. Orzeczenie to ukarany otrzymał w maju 2003r. Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 11.V.1995r. o NSA (Dz.U. Nr 74, poz. 368) skargę wnosi się do Sądu w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Skarżący wniósł skargę drogą pocztową w dniu 8.III.2004r., a więc po terminie.

Skarga podlegała odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 ustawy z 30.VIII.2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.Nr 153, poz. 1270)

w zw. z art. 1 ustawy z 30.VIII.2002r. – Przepisy wprowadzające prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 153, poz. 1271), jako wniesiona po upływie ustawowego terminu.-

abPowered by SoftProdukt