drukuj    zapisz    Powrót do listy

6049 Inne o symbolu podstawowym 604, Odrzucenie skargi kasacyjnej, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono skargę kasacyjną, II SA/Bk 547/06 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-06-17, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Bk 547/06 - Postanowienie WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2008-06-17  
Data wpływu
2006-09-06
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Grażyna Gryglaszewska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6049 Inne o symbolu podstawowym 604
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono skargę kasacyjną
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 178 w zw. z art. 177 par. 1 i art. 175 par.1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia NSA Grażyna Gryglaszewska (spr.), po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. O. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie II SA/Bk 707/05 ze skargi E. O. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] czerwca 2005r. Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie umorzenia spłaty części pożyczki zaciągniętej na rozpoczęcie działalności gospodarczej p o s t a n a w i a: odrzucić skargę kasacyjną E. O.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 17 kwietnia 2008r. (sygn. akt II SA/Bk 547/06) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku oddalił skargę E. O. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie II SA/Bk 707/05 ze skargi E. O. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] czerwca 2005r. Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie umorzenia spłaty części pożyczki zaciągniętej na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Wyrok wraz ze sporządzonym - na wniosek pełnomocnika skarżącego - uzasadnieniem, został doręczony pełnomocnikowi w dniu 28 maja 2008r.

W dniu 19 maja 2008r. skarżący E. O. wniósł skargę kasacyjną od wskazanego na wstępie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna podlegała odrzuceniu.

Zgodnie z treścią art. 173 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, cytowanej dalej: p.p.s.a. (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Skarga kasacyjna, stosownie do art. 175 § 1 p.p.s.a., powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, co należy rozumieć jako obowiązek jej sporządzenia przez profesjonalny podmiot. Wniesienia skargi kasacyjnej przez samą stronę, jeśli nie ma ona kwalifikacji określonych w art. 175 §2 p.p.s.a. (czyli nie jest sędzią, prokuratorem, notariuszem, profesorem lub doktorem habilitowanym) skutkuje jej niedopuszczalnością. Jeżeli zaś skarga kasacyjna jest niedopuszczalna, wówczas stosownie do art. 178 p.p.s.a.– sąd odrzuca ją na posiedzeniu niejawnym. Kolejny z wymogów stanowi, że skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem (art. 177 §1 p.p.s.a.). Z przepisu tego wynika, że trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi kasacyjnej biegnie od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem, zaś termin liczy się od dnia następnego po dniu doręczenia (art. 111 §2 k.c. w zw. z art. 83 §1 w zw. z art. 193 p.p.s.a.), Oznacza to, że wniesienie skargi przed tym dniem nie jest dopuszczalne. Ponadto skoro doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem jest warunkiem koniecznym do wniesienia skargi kasacyjnej, to a contrario strona, która nie złoży w terminie wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku, traci możliwość jego zaskarżenia. W myśl, bowiem art. 142 §2 p.p.s.a. jeżeli uzasadnienie wyroku zostało sporządzone na wniosek strony, odpis wyroku z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która złożyła wniosek. Tym samym w stosunku do strony, która takiego wniosku nie złożyła, nie może rozpocząć biegu trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi kasacyjnej, a w konsekwencji wniesiona przez nią skarga kasacyjna musi być uznana za niedopuszczalną.

W niniejszej sprawie skarżący, w imieniu którego dział pełnomocnik – adwokat M. F., nie złożył wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku, a zatem nie został on jemu doręczony. Wniosek taki złożył wyłącznie pełnomocnik skarżącego i tylko jemu w dniu 28 maja 2008r. tut. Sąd doręczył odpis wyroku z uzasadnieniem. Wobec powyższego skarga kasacyjna E. O., złożona nota bene jeszcze przed rozpoczęciem biegu trzydziestodniowego terminu do wniesienia skargi, jest niedopuszczalna i należało ją odrzucić.

Niezależnie od powyższego Sąd zważył także, że skarga kasacyjna nie została sporządzona przez radcę prawnego lub adwokata, ale osobiście przez skarżącego E. O., co stanowi naruszenie rygoru sporządzenia jej przez profesjonalnego pełnomocnika.

W tym stanie rzeczy Sąd, na podstawie art. 178 w zw. z art. 177 §1 i art. 175 §1 p.p.s.a, zobligowany był odrzucić skargę kasacyjną E. O. jako niedopuszczalną.Powered by SoftProdukt