drukuj    zapisz    Powrót do listy

6070 Uwłaszczenie    państwowych   osób     prawnych   oraz   komunalnych    osób prawnych, Nieruchomości Zawieszenie/podjęcie postępowania, Minister Budownictwa, Zawieszono postępowanie, I SA/Wa 1810/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-31, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wa 1810/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-03-31  
Data wpływu
2007-11-16
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Maria Tarnowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6070 Uwłaszczenie    państwowych   osób     prawnych   oraz   komunalnych    osób prawnych
Hasła tematyczne
Nieruchomości
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Skarżony organ
Minister Budownictwa
Treść wyniku
Zawieszono postępowanie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 125 par. 1 pkt 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Maria Tarnowska po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. W. na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] września 2007 r. nr [...] w przedmiocie uwłaszczenia postanawia: zawiesić z urzędu postępowanie sądowe.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 23 października 2007 r. M. W. wniosła za pośrednictwem organu skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] września 2007 r. nr [...] umarzającą postępowanie odwoławcze w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 5 grudnia 1990 r. przez Hutę [...] "[...]" prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w J., obejmującego działki nr [...] do [...], [...] do [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] do [...], [...] do [...] o łącznej pow. [...] m2 oraz nabycia własności garaży znajdujących się na tym gruncie.

W toku postępowania sądowego Sąd powziął informację, że uczestnik postępowania J. W. zmarł.

Wobec powyższego zarządzeniem z dnia 26 lutego 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wezwał pełnomocnika skarżącej do nadesłania odpisu skróconego aktu zgonu J. W. lub odpisu prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia praw do spadku po nim wraz z aktualnymi adresami zamieszkania wymienionych w nim następców prawnych – w terminie siedmiu dni pod rygorem zawieszenia postępowania sądowego.

Wezwanie powyższe, wraz ze stosownym pouczeniem o konsekwencjach jego niewykonania, zostało skutecznie doręczone pełnomocnikowi skarżącej w dniu 4 marca 2008 r. Zatem siedmiodniowy termin do dokonania powyższej czynności bezskutecznie upłynął w dniu 11 marca 2008 r. Pomimo tego, do dnia podjęcia niniejszego rozstrzygnięcia, pełnomocnik skarżącej nie wykonał wezwania Sądu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 125 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu skarżącego lub niewykonania przez skarżącego innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu.

W niniejszej sprawie, w ocenie Sądu, zaistniały powyższe okoliczności, bowiem pełnomocnik skarżącej nie wykonał zarządzenia Sądu, przez co sprawie nie można nadać dalszego biegu, a zatem powstała przyczyna uzasadniająca zawieszenie postępowania sądowego z urzędu.

Z powyższych względów, na podstawie art. 125 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt