drukuj    zapisz    Powrót do listy

6155 Uzgodnienia w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego, Inne, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Odmówiono wstrzymania wykonania zaskarżonego postanowienia, IV SA/Wa 182/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-28, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Wa 182/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-02-28  
Data wpływu
2008-01-29
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Agnieszka Łąpieś-Rosińska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6155 Uzgodnienia w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego
Hasła tematyczne
Inne
Skarżony organ
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Treść wyniku
Odmówiono wstrzymania wykonania zaskarżonego postanowienia
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 61 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Asesor WSA Agnieszka Łąpieś - Rosińska po rozpoznaniu w dniu: 28 lutego 2008r. na posiedzeniu niejawnym wniosku H. B. o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] października 2007r. nr [...] w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy postanawia : odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonego postanowienia

Uzasadnienie

Pismem z dnia 5 grudnia 2007r. H. B. skierował skargę na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] października 2007r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do złożenia zażalenia wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia.

Wojewódzki Sad Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo

0. postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) "po

przekazaniu sądowi skargi, sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o

wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi

niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do

odwrócenia skutków". Jak wynika z treści przepisu, Sąd może wstrzymać wykonanie

decyzji, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub

spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, obowiązek zaś wskazania

powyższych przesłanek ciąży na stronie skarżącej. Jednocześnie jak podnosi się

w orzecznictwie Sąd nie bada z urzędu faktu czy taka szkoda lub trudne do usunięcia

skutki rzeczywiście mogą zaistnieć, a uprawdopodobnienie tego faktu spoczywa na

stronie wnioskującej o wstrzymanie wykonania zaskarżonei decyzii czy postanowienia

(postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 marca 2005r., I OZ

62/05; postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 kwietnia 2005 r.,

1. OZ 190/05; postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 lutego

2005 r. OZ 1506/05).

W ocenie Sadu w niniejszej sprawie skarżący nie wykazał w swoim wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia, iż zachodzą przesłanki uzasadniające niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody, związanych z wydaniem zaskarżonego postanowienia. Zdaniem Sądu okoliczności podnoszone przez skarżącego w skardze, a dotyczące kwestii związanych z ustaleniem zjazdu z drogi publicznej poprzez nieruchomość strony skarżącej nie odnoszą się do zaskarżonego postanowienia, w którym Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie swoich kompetencji wypowiada się na temat wpływu planowanej inwestycji na chronione prawem wartości zabytkowego określonego układu urbanistycznego. Wobec powyższego zdaniem Sądu, więc strona skarżąca nie wykazała w swoim wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, iż zachodzą przesłanki uzasadniające niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody, czy nieodwracalnych skutków związanych z wydaniem zaskarżonego postanowienia i dlatego też działając na podstawie art. 61 § 3 i 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Sąd postanowił jak w sentencji.Powered by SoftProdukt