drukuj    zapisz    Powrót do listy

6189 Inne o symbolu podstawowym 618, Wstrzymanie wykonania aktu, Minister Infrastruktury, Wstrzymano wykonanie zaskarżonej decyzji, I SA/Wa 605/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-26, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wa 605/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-05-26  
Data wpływu
2008-04-23
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Daniela Kozłowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6189 Inne o symbolu podstawowym 618
Hasła tematyczne
Wstrzymanie wykonania aktu
Sygn. powiązane
I OZ 730/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-30
Skarżony organ
Minister Infrastruktury
Treść wyniku
Wstrzymano wykonanie zaskarżonej decyzji
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 61 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Daniela Kozłowska po rozpoznaniu w dniu 26 maja 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku W. D. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi W. D. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] marca 2008 r. nr [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości postanawia wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie

Radca prawny J. D. – pełnomocnik W. D. wniosła w imieniu swojej Mandantki do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] marca 2007 r. nr [...] utrzymującą w mocy decyzję Wojewody [...] z dnia [...] października 2007 r. nr [...] orzekającą o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w L., w obrębie [...], stanowiącej działkę ewidencyjną nr [...] o powierzchni całkowitej [...] ha, poprzez zezwolenie Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad na przeprowadzenie na części ww. nieruchomości o pow. [...] ha prac związanych z wykonaniem przyłącza energetycznego o długości [...] m oraz ustawieniu słupa energetycznego. Ponadto powyższą decyzją zobowiązano Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego niezwłocznie po wykonaniu ww. prac, a jeżeli byłoby to niemożliwe albo powodowałoby nadmierne trudności lub koszty zobowiązano ww. do zapłaty odszkodowania. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Wraz z wniesioną skargą skarżąca wystąpiła o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. W uzasadnieniu podniosła, że wydanie decyzji obejmującej swym roszczeniem ograniczenie sposobu korzystania z części działki nr [...] z rygorem natychmiastowej wykonalności w sytuacji gdy nie została rozstrzygnięta kwestia wywłaszczenia działki nr [...] jest niedopuszczalne. Dla wykonania wskazanych w decyzji robót do działki nr [...] nie da się dotrzeć w inny sposób, aniżeli przez działkę nr [...], która do czasu wydania ostatecznej decyzji wywłaszczeniowej stanowić będzie własność skarżącej – nieograniczoną w żaden sposób. Skarżąca wskazała, iż ograniczenie sposobu korzystania z działki nr [...] spowoduje niemożność wykonania operatu szacunkowego działki nr [...], gdyż jednym z elementów prac, jakie miały być wykonane na działce [...] byłoby wyburzenie części budynku mieszkalnego położonego na działce nr [...]. Dodatkowo skarżąca nie może zgodzić się ze stwierdzeniem, iż w razie niemożności przywrócenia działki nr [...] do stanu poprzedniego niezwłocznie po zakończeniu prac GDDKiA zobowiązana będzie do zapłaty odszkodowania. Zdaniem

Sygn. akt I SA/Wa 605/08

skarżącej wypłata takiego odszkodowania nie będzie możliwa bez uprzedniego wykonania operatu szacunkowego, inwentaryzacji naniesień roślinnych oraz urządzeń znajdujących się na działce [...] (urządzenia kanalizacyjne, które kolidowały będą z zakresem robót). Powyższa obawa dotyczy także nieuchronnego wycięcia wielu ponad 30 letnich drzew, albowiem w przeciwnym razie brak jest możliwości dostępu do miejsca posadowienia planowanego słupa energetycznego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Na podstawie art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) po przekazaniu skargi przez organ Sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania zaskarżonej decyzji w całości lub w części lub innych aktów podjętych w granicach tej samej sprawy, jeśli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Strona zgłaszająca tego rodzaju wniosek winna wykazać istnienie prawdopodobieństwa doznania niepowetowanej szkody lub wystąpienia trudnych do odwrócenia skutków wykonania zaskarżonej decyzji. Powołane przez skarżącą uzasadnienie wniosku daje podstawy do stwierdzenia, że w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki wskazane w wyżej powołanym przepisie.

Wobec powyższego na podstawie art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowiono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt