drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego 658, Odrzucenie zażalenia, Prokurator, Odrzucono zażalenie, II SAB/Kr 18/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-08-27, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SAB/Kr 18/07 - Postanowienie WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2008-08-27  
Data wpływu
2007-02-14
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Ewa Rynczak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
658
Hasła tematyczne
Odrzucenie zażalenia
Sygn. powiązane
I OZ 313/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-18
I OZ 314/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-18
I OZ 1029/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-15
I OZ 1030/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-15
I OZ 638/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-06
Skarżony organ
Prokurator
Treść wyniku
Odrzucono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 178 w zw. z art. 197 par. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Kraków, dnia 27 sierpnia 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w następującym składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Rynczak po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia P. B. na postanowienie z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie ze skargi P. B. na bezczynność Prokuratura Rejonowego [...] postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 23 czerwca 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił zażalenie P. B. na postanowienie z dnia 25 kwietnia 2008 r. odrzucające zażalenie P. B. na postanowienie oddalające wniosek skarżącego o zwolnienie od kosztów sądowych. Odpis postanowienia z dnia 23 czerwca 2008 r. został prawidłowo doręczony skarżącemu w dniu 14 lipca 2008 r.

Na powyższe postanowienie skarżący P. B. złożył zażalenie w formie elektronicznej, wysłane za pomocą poczty elektronicznej w dniu 21 lipca 2008 r. Zostało ono zarejestrowane na dzienniku podawczym Sądu w dniu 22 lipca 2008 r. (karta 133 akt sprawy).

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm. zwanej dalej jako p.p.s.a.) nie przewidują możliwości złożenia środka odwoławczego w formie elektronicznej.

Zgodnie z przepisem art. 194 § 2 cytowanej wyżej ustawy zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się w terminie siedmiu dni od doręczenia postanowienia.

W niniejszej sprawie odpis postanowienia z dnia 25 kwietnia 2008 r. został prawidłowo doręczony skarżącemu w dniu 14 lipca 2008 r. Termin do wniesienia zażalenia upływał zatem bezskutecznie w dniu 21 lipca 2008 roku. Wniesienie zażalenia przez P. B. nastąpiło dopiero w dniu 22 lipca 2008 r. (vide: data prezentaty dziennika podawczego tut. Sądu), a więc po upływie zakreślonego siedmiodniowego terminu. Termin do wniesienia zażalenia jest terminem ustawowym i nie może być skracany ani przedłużany.

Mając powyższe na uwadze, Sąd odrzucił zażalenie, na podstawie art. 178 p.p.s.a. w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a. jako spóźnione.Powered by SoftProdukt