drukuj    zapisz    Powrót do listy

601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa, Administracyjne postępowanie, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego,  , SA/Bk 1476/03 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-03-18, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

SA/Bk 1476/03 - Wyrok WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2004-03-18 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2003-11-24
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Danuta Tryniszewska-Bytys
Jerzy Bujko /przewodniczący sprawozdawca/
Stanisław Prutis
Symbol z opisem
601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa
Hasła tematyczne
Administracyjne postępowanie
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Powołane przepisy
Dz.U. 2000 nr 98 poz 1071 art. 145 par. 1 pkt 4
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity
Tezy

Podstawą wznowienia postępowania z art. 145 § 1 pkt. 5 k.p.a. jest wykrycie nowych istotnych okoliczności faktycznych lub nowych dowodów istniejących w dniu wydania decyzji nieznanych organowi, który wydał tę decyzję a nie stronie postępowania.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Jerzy Bujko (spr.), Sędziowie NSA Stanisław Prutis, Danuta Tryniszewska-Bytys, Protokolant Sylwia Tokajuk, po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2004 r. sprawy ze skargi B. i J. C. na decyzję P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia [...] października 2003 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie o nakazanie doprowadzenia obiektu do stanu zgodnego z prawem - oddala skargę,-

Uzasadnienie

W dniu 19 VIII 2002r. B. i J. C. zwrócili się do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. i wyjaśnienie zgodności z przepisami prawa budowlanego zabudowy nieruchomości K. W. i jej dzieci A. i T., oznaczonej jako działka nr [...]. Pismo wskazywało na nieprawidłową zabudowę tej nieruchomości, polegającą na wbudowaniu okien w budynku warsztatowym, usytuowanym na granicy działek oraz okien w budynku mieszkalnym stojącym na granicy obu nieruchomości, wyprowadzeniu rynny odpływowej na działkę skarżącej, wybudowaniu bez pozwolenia na granicy przybudówki, wiaty i dwóch bud dla psów. Pismo to, uzupełnione dodatkowym pismem z dnia 11 IX 2002r. spowodowało wszczęcie przez organ na żądanie małż. C. postępowania w sprawie nieprawidłowej zabudowy działki położonej w B. przy ulicy [...].

W następstwie przeprowadzonego postępowania Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w B. decyzją z dnia [...] XI 2002r., wydaną na podstawie art. 40 i 42 ust. 2 prawa budowlanego z 24 X 1974r. nakazał K., A. i T. W. uzyskać w terminie do 30 V 2003r. pozwolenie na użytkowanie budynku warsztatowo-mieszkalnego usytuowanego na działce przy Al. [...] w B. W tym celu winni oni wykonać w terminie do 30 IV 2003r. następujące czynności, polegające na doprowadzeniu w/w budynku do stanu zgodnego z prawem: wypełnienie luksferami lub innym materiałem ogniochronnym otworów okiennych

w ścianach budynków po granicy z działką nr [...], osłonięcie ściany drewnianej w części mieszkalnej usytuowanej po granicy tynkiem cementowym, zlikwidowanie rury spustowej odprowadzającej wodę na sąsiednią nieruchomość oraz przedłożenie dokumentów stanowiących podstawę do wydania wskazanego wyżej pozwolenia. Decyzja ta nie była skarżona przez strony i uprawomocniła się.

W dniu 10 IV 2003r. małżonkowie C. wystąpili z żądaniem "rozszerzenia" decyzji z [...] XI 2002r. przez dodatkowe zabezpieczenie przelewu wody przez rynnę i zabezpieczenie dachu domu rodziny W. od zsuwania się z niego śniegu na działkę wnioskodawców (k.32 akt). Organ odmówił uwzględnienia tego wniosku (k.33). Kolejnym pismem z dnia 19 V 2003r. (k. 46) małżonkowie C. ponownie wnieśli o rozszerzenie decyzji z dnia [...] XI 2002r. przez zlikwidowanie skutków wysunięcia części dachu budynku rodziny W. na działkę skarżących. Również ten wniosek została załatwiony odmownie.

W dniu 1 VIII 2003r. B. i J. C. wystąpili o wznowienie postępowania w sprawie nieprawidłowej zabudowy działki Nr [...], położonej przy ulicy [...] w B. (k.66 i 67). W piśmie żądającym wznowienia podali, że podczas budowy budynku W. około 1976r. samowolnie zmieniono konstrukcję dachu, zamiast płaskiego wykonano dach kopertowy ze spadkiem jednej połaci na nieruchomość skarżących, wysuwając przy tym okap o 25-30 cm. za granicę obu nieruchomości. Pismo wskazywało również na inne nieprawidłowości nieuwzględnione w dotychczasowym postępowaniu.

Decyzją z [...] IX 2003r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w B. odmówił wznowienia postępowania zakończonego decyzją z dnia [...] XI 2002r. W motywach tej decyzji wskazano, iż podstawą wznowienia jest wykrycie nowych okoliczności faktycznych, nieznanych organowi przy wydawaniu wcześniejszej decyzji. Zgodnie jednak z art. 148 § 1 kpa podanie o wznowienie wnosi się do organu I instancji w terminie jednego miesiąca od dnia, w którym strona dowiedziała się o okoliczności stanowiącej podstawę wznowienia postępowania. Przesłanka ta w niniejszej sprawie nie została spełniona, bowiem skarżący znali fakty, na których oparli swój wniosek od dawna a nadto fakty te znał organ

I instancji wydając przedmiotową decyzję.

Od decyzji z [...] IX 2003r. małżonkowie C. odwołali się, lecz P. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w B., decyzją z dnia [...] X 2003r. utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję. Na ostatnio wymienioną decyzję organu II instancji B. i J. C. wnieśli skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. Zakwestionowali datę uzyskania wiadomości o bezprawnej przebudowie dachu domu rodziny W. i podali, iż dowiedzieli się o tym z pisma Urzędu Miejskiego w B. Nr [...] z dnia 17 VI 2003r.

P. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w B. wniósł o oddalenie tej skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga jest nieuzasadniona. Ustalenie, iż skarżący nie zachowali terminu z art. 148

§ 1 kpa nie może budzić wątpliwości. Przebudowa dachu domu rodziny W. nastąpiła przed laty i skarżący, jako sąsiedzi fakt ten musieli znać. Wszczynając niniejsze postępowanie sami wskazali zakres nieprawidłowości zaistniałych przy budowie tego budynku. O nieprawidłowej budowie dachu i wystającym gzymsie pisali w swoich pismach

z 8 i 19 V 2003r. W skardze podali, iż o nieprawidłowościach stanowiących podstawę żądania wznowienia postępowania dowiedzieli się z pisma z dnia 17 VI 2003r., co w świetle wskazanych wyżej dowodów nie może odpowiadać prawdzie. Wniosek o wznowienie wpłynął więc po terminie miesięcznym od uzyskania przez nich wiadomości o podstawie wznowienia.

Nie jest to jednak fakt tak istotny dla wyniku sprawy, jak wskazano w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji. Podstawą wznowienia postępowania z art. 145 § 1 pkt 5 kpa jest wykrycie nowych istotnych okoliczności faktycznych lub nowych dowodów istniejących

w dniu wydania decyzji, nieznanych organowi, który wydał te decyzję. Te okoliczności faktyczne lub dowody mają być więc nieznane organowi, a nie stronie postępowania.

Z materiału niniejszej sprawy wynika natomiast, że organ znał fakty, na których jest oparte żądanie wznowienia postępowania, co zostało też przyznane w odpowiedzi na skargę. Organ dysponował w toku postępowania dokumentami związanymi z budową przedmiotowego domu, w tym projektem budowlanym. Dokonując miejscowych oględzin tego budynku miał wszelkie podstawy do stwierdzenia zaistniałych rozbieżności pomiędzy pozwoleniem na budowę a stanem rzeczywiście istniejącym. Nie jest przy tym istotne, że organ nie przywiązał większego znaczenia do faktów, które następnie strona wskazała jako podstawę wznowienia, skoro były mu one znane nie później, niż w dacie wydania decyzji z dnia [...] XI 2002r. Fakty takie nie mogą więc stanowić podstawy wznowienia postępowania a odmowa wznowienia była w pełni uzasadniona.

Dlatego na mocy art. 151 ustawy z 30 VIII 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) orzeczono, jak w sentencji.Powered by SoftProdukt