drukuj    zapisz    Powrót do listy

6111 Podatek akcyzowy 6309 Inne o symbolu podstawowym 630, Zawieszenie/podjęcie postępowania, Dyrektor Izby Celnej, Zawieszono postępowanie., I SA/Bk 612/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-03-05, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Bk 612/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2008-03-05  
Data wpływu
2007-12-21
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Jacek Pruszyński /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6111 Podatek akcyzowy
6309 Inne o symbolu podstawowym 630
Hasła tematyczne
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Skarżony organ
Dyrektor Izby Celnej
Treść wyniku
Zawieszono postępowanie.
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 125 par. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział I w składzie następującym: Przewodniczący: asesor WSA Jacek Pruszyński (spr.) po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. z dnia [...] października 2007 r. Nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu sprzedaży samochodów osobowych przed pierwszą rejestracją w kraju za miesiące sierpień i wrzesień 2004 r. p o s t a n a w i a: zawiesić postępowanie sądowe w sprawie.

Uzasadnienie

A. K. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w B. skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. z [...] października 2007 r., nr [...], w sprawie podatku akcyzowego z tytułu sprzedaży samochodów osobowych przed pierwszą rejestracją w kraju za miesiące sierpień i wrzesień 2004 r.

Sąd z urzędu zauważa, że w innej sprawie o sygn. akt I SA/Bk 121/07, Wojewódzki Sąd Administracyjny w B. postanowieniem z 27 czerwca

2007 r. zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z pytaniem prejudycjalnym. Pytanie to dotyczy wykładni przepisu art. 33 (1) Szóstej Dyrektywy Rady z 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku, 77/388/EWG, Dz. U. UE L z dnia 13 czerwca 1977 r. (aktualnie art. 401 obowiązującej od 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - 2006/112/WE, Dz.U.UE L z dnia 11 grudnia 2006 r.), a także wykładni przepisu art. 90 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejska. Sprawa została zarejestrowana przed Trybunałem pod sygn. C-426/07.

W ocenie Sądu odpowiedź Trybunału na powyższe pytanie pozwoli na ocenę zgodności krajowych przepisów ustawy o podatku akcyzowym, które opodatkowują każdą sprzedaż samochodu osobowego przed pierwszą jego rejestracją w kraju,

z przepisami prawa wspólnotowego, a co za tym idzie będzie miało wpływ

na rozstrzygnięcie niniejszej sprawy.

Z tego względu Sąd, na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zawiesił postępowanie sądowe w sprawie do czasu zajęcia stanowiska przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich.Powered by SoftProdukt