drukuj    zapisz    Powrót do listy

6153 Warunki zabudowy  terenu, Odrzucenie skargi, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono skargę, II SA/Bk 363/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-06-17, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Bk 363/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2008-06-17 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-05-28
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Grażyna Gryglaszewska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6153 Warunki zabudowy  terenu
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par. 1 pkt 2 i par.3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia NSA Grażyna Gryglaszewska, po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2008r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi L. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] marca 2008 r. Nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji o ustaleniu warunków zabudowy p o s t a n a w i a: odrzucić skargę

Uzasadnienie

L. D. pismem z dnia [...] kwietnia 2008r. wniósł skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] marca 2008 r. Nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B. w odpowiedzi na skargę wniosło o jej oddalenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 53 §1 ustawy z dnia 30.08.2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, dalej cytowanej: p.p.s.a. (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Terminy stosownie do treści art. 83 §1 i §2 cytowanej ustawy oblicza się według prawa cywilnego, przy czym, jeśli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. Zgodnie, natomiast z art. 58 §1 pkt 2 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

W przedmiotowej sprawie, jak wynika z akt administracyjnych decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] marca 2008r. została doręczona skarżącemu w dniu 27 marca 2008r. (zwrotne potwierdzenie odbioru). Zaskarżona decyzja zawierała prawidłowe pouczenie o przysługującym stronie prawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B., w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. W świetle powyższego termin do wniesienia skargi upływał w dniu 26 kwietnia 2008r., tj. w sobotę, ale w związku z tym, iż dzień 27 kwietnia 2008r. był dniem ustawowo wolnym od pracy, skargę należało wnieść do dnia 28 kwietnia 2008r.

Tymczasem skargę na powyższą decyzję skarżący złożył osobiście dopiero w dniu 5 maja 2008r. (prezentata SKO w B. wraz z adnotacją " złożono osobiście"), a więc po upływie 30-dniowego terminu określonego w/w przepisem.

W konsekwencji, skoro skarga została wniesiona po upływie terminu przewidzianego do jej wniesienia, należało ją odrzucić na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i §3 p.p.s.a.Powered by SoftProdukt