drukuj    zapisz    Powrót do listy

6210 Dodatek mieszkaniowy, Odrzucenie skargi kasacyjnej, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono skargę kasacyjną, IV SA/Gl 910/06 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-02-22, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Gl 910/06 - Postanowienie WSA w Gliwicach

Data orzeczenia
2008-02-22  
Data wpływu
2006-07-06
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Sędziowie
Edyta Żarkiewicz /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6210 Dodatek mieszkaniowy
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Sygn. powiązane
I OZ 908/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-15
I OZ 497/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-03
I OZ 817/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-30
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono skargę kasacyjną
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 178
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący: Asesor WSA Edyta Żarkiewicz po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. O. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r., Nr [...] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego postanawia: odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 28 maja 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę J. O. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego.

W dniu [...] r. skarżący złożył na urzędowym formularzu PPF wniosek o przyznanie prawa pomocy, tj. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata. Jednocześnie wniósł pismo procesowe zatytułowane jako skarga kasacyjna, w którym podniósł zarzuty dotyczące wyżej wymienionego wyroku.

Następnie postanowieniem z dnia 23 listopada 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach przyznał skarżącemu prawo pomocy poprzez ustanowienie adwokata.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje :

Na podstawie art. 175 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej P.p.s.a., skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, z zastrzeżeniem przepisów § 2 i 3, które przewidują wyjątki dotyczące sporządzenia skargi kasacyjnej przez; sędziego, prokuratora, notariusza, radcę Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesora lub doktora habilitowanego nauk prawnych, będących stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem, a także dotyczące wniesienia skargi kasacyjnej przez prokuratora lub Rzecznika Praw Obywatelskich oraz sporządzenia skargi – w określonych sprawach - przez doradcę podatkowego i rzecznika patentowego.

Niedopuszczalna jest natomiast skarga kasacyjna, która nie została sporządzona przez jedną z osób wymienionych w art. 175 P.p.s.a. (por. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz. B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek. Wydanie II. Wolters Kluwer, Kantor Wydawniczy Zakamycze 2006, str. 409).

Wobec powyższego, skarga kasacyjna, wniesiona osobiście przez skarżącego w piśmie z dnia [...] r., podlegała odrzuceniu na podstawie art. 178 P.p.s.a.

Podkreślić jednocześnie należało, że postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 23 listopada 2007 r., przyznano skarżącemu prawo pomocy poprzez ustanowienie adwokata.

Uwzględniając powyższe - wojewódzki sąd administracyjny - zgodnie z art. 178 P.p.s.a. odrzucił na posiedzeniu niejawnym niedopuszczalną skargę kasacyjną.Powered by SoftProdukt