drukuj    zapisz    Powrót do listy

6019 Inne, o symbolu podstawowym 601 638 Sprawy egzekucji administracyjnej;  egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym, Budowlane prawo, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Odrzucono skargę, VII SA/Wa 2245/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-23, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 2245/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-05-23 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-12-27
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Dariusz Turek /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
638 Sprawy egzekucji administracyjnej;  egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym
Hasła tematyczne
Budowlane prawo
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Asesor WSA - Dariusz Turek po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. R. na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] listopada 2007 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia grzywny w celu przymuszenia postanawia -odrzucić skargę-

Uzasadnienie

W dniu 28 grudnia 2007 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęła skarga na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] listopada 2007 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia grzywny w celu przymuszenia.

Zarządzeniem z dnia 23 stycznia 2008 r. wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi. .

Zarządzenie w przedmiocie wpisu zostało skarżącemu doręczone w dniu 4 lutego 2008 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru w aktach sprawy- karta 25 akt).

Pismem z dnia 18 kwietnia 2008 r. zwrócono się do skarżącego o sprecyzowanie pisma z dnia 18 lutego 2008 r., czy pismo to stanowi wniosek o przyznanie prawa pomocy. Pismo to zostało doręczone skarżącemu w dniu 25 kwietnia 2008 r. W odpowiedzi na powyższe skarżący w swym piśmie z dnia 28 kwietnia 2008 r. nie odniósł się do pytania, czy pismo z dnia 18 lutego 2008 r. stanowi prośbę o przyznanie prawa pomocy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. -Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi -Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. (dalej ppsa) od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami tymi są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania (art. 230 § 2 ppsa).

Z akt sprawy, w tym informacji z Oddziału Finansowo-Budżetowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 marca 2008 r. (karta 27 akt) wynika niewątpliwie, iż skarżący nie wykonał zarządzenia Sądu z dnia 23 stycznia 2008 r. i nie uiścił wpisu od skargi. Również skarżący nie wskazał w swym piśmie z dnia 28 kwietnia 2008 r., że jego celem jest uzyskanie prawa pomocy.

Stosownie do art. 220 § 3 ppsa skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 220 § 3 ustawy -Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w postanowieniu.Powered by SoftProdukt