drukuj    zapisz    Powrót do listy

6050 Obowiązek meldunkowy, Ewidencja ludności, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,  , IV SA/Wa 23/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-30, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Wa 23/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-07-30  
Data wpływu
2008-01-03
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Marian Wolanin /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6050 Obowiązek meldunkowy
Hasła tematyczne
Ewidencja ludności
Sygn. powiązane
II OZ 1085/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-21
Skarżony organ
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 250
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Sędzia WSA Marian Wolanin po rozpoznaniu w dniu 30 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku pełnomocnika skarżącego adwokata M. S. w przedmiocie przyznania kosztów nieopłaconej pomocy prawnej za sporządzenie opinii prawnej w sprawie odmowy sporządzenia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2008 roku sygn. akt IV SA/Wa 23/08 w sprawie ze skargi B. C. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia (...) listopada 2007 roku nr (...) w przedmiocie wymeldowania postanawia: 1. przyznać adwokatowi M. S. kwotę 180 zł (stu osiemdziesięciu złotych) powiększoną o kwotę 39,60 zł (trzydziestu dziewięciu 60/100 złotych) stanowiącą 22% podatku VAT, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej; 2. w pozostałej części wniosek oddalić.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia (...) czerwca 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przyznał uczestnikowi Z. C. adwokata z urzędu celem sporządzenia i wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 18 kwietnia 2008 roku sygn. akt IV SA/Wa 23/08.

Pismem z dnia (...) czerwca 2008 roku Okręgowa Rada Adwokacka w W. poinformowała, iż wyznacza adwokata M. S. jako adwokata z urzędu.

Wnioskiem z dnia (...) lipca 2008 roku pełnomocnik uczestnika zwrócił się do Sądu o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w wysokości 360 zł (trzystu sześćdziesięciu złotych) wraz z podatkiem VAT, z tytułu sporządzenia opinii prawnej uzasadniającej odmowę wniesienia skargi kasacyjnej, oraz zwrot kosztów opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w kwocie 17 zł (siedemnastu złotych) .

Na podstawie art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) oraz stosownie do przepisu § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163 poz. 1348 ze zm.) stawki minimalne wynoszą w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w drugiej instancji za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej 75% z kwoty 240 zł (dwustu czterdziestu złotych), nie mniej niż 120 zł (sto dwadzieścia złotych).

Tym samym kwota należna za sporządzenie opinii prawnej o odmowie wniesienia skargi w niniejszej sprawie wynosi 180 zł (sto osiemdziesiąt złotych) powiększona o kwotę 39,60 zł (trzydziestu dziewięciu 60/100 złotych) stanowiącą 22% podatku VAT.

Ponieważ brak jest podstawy prawnej do przyznania zwrotu kosztów pełnomocnictwa, dlatego w tym zakresie wniosek należało oddalić jako bezzasadny.

Mając na uwadze wskazane wyżej okoliczności należało orzec jak w sentencji.Powered by SoftProdukt