drukuj    zapisz    Powrót do listy

6153 Warunki zabudowy  terenu, Prawo pomocy, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Oddalono wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, II SA/Ke 687/07 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-06-18, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Ke 687/07 - Postanowienie WSA w Kielcach

Data orzeczenia
2008-06-18  
Data wpływu
2007-12-13
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Sędziowie
Małgorzata Długońska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6153 Warunki zabudowy  terenu
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Oddalono wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 258 § 2 pkt 7, art. 245 § 3 , art. 246 § 2 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach Dnia 18 czerwca 2008 r. Referendarz sądowy Małgorzata Długońska po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. W. w K. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. W. w K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy postanawia: oddalić wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 20 maja 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach oddalił skargę Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy W. w K na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy.

Pismem z dnia 26 maja 2008 r. strona skarżąca zwróciła się o zwolnienie z kosztów postępowania sądowego w wysokości 500 zł. Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych został uzupełniony poprzez złożenie go na urzędowym formularzu PPPr w dniu 5 czerwca 2008 r..

Ze złożonego formularza wynika, że budynek, którego właścicielem jest Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy W. w K. powstał w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku i wymaga remontu, a zwłaszcza wymiany kanałów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych, ocieplenia ścian budynku oraz stropu, wykonania ogrodzenia. Połowę właścicieli odrębnych lokali mieszkalnych stanowią emeryci i renciści o niskim uposażeniu. Z treści wniosku oraz dołączonej do niego informacji o sytuacji finansowej Wspólnoty wynika, ze na dzień 30 kwietnia 2008 r. na rachunku bankowym skarżącej znajdowała się kwota 6505,11 zł. Zaległości finansowe Wspólnoty wobec kontrahentów wynosiły 2114,41 zł, a zatem różnica między posiadanymi środkami finansowymi a zobowiązaniami stanowiła kwotę 4390 zł.

Na gruncie obowiązujących przepisów dotyczących postępowań sądowych obowiązuje zasada, zgodnie którą koszty sądowe, jak również koszty wynagrodzenia fachowego pełnomocnika, pokrywa strona dochodząca swych roszczeń. Regulacje postępowania sądowoadministracyjnego pozwalają skarżącym, nie posiadającym wystarczających środków finansowych koniecznych do ochrony ich interesu prawnego na ubieganie się o przyznanie tzw. prawa pomocy.

Zgodnie z art. 245 i art. 246 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz.1270 ze zm.) przyznanie prawa pomocy przysługuje osobie prawnej, a także innej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, gdy wykaże ona, że nie ma żadnych środków na poniesienie jakichkolwiek kosztów postępowania (prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata lub radcy prawnego) bądź wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie pełnych kosztów postępowania (prawo pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego). Udowodnienie przez wnioskodawcę tych okoliczności daje podstawę do pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

W rozpatrywanej sprawie wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych podlega oddaleniu. Należy podkreślić, że na obecnym etapie postępowania sądowego jedynym realnym kosztem jaki musi ponieść wnioskodawca jest opłata kancelaryjna w wysokości 100 zł za doręczenie odpisu wyroku z uzasadnieniem. Natomiast w wypadku wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku konieczne będzie także uiszczenie wpisu sądowego od skargi w wysokości 250 zł. Ze złożonego formularza wniosku o przyznanie praw a pomocy wynika jednoznacznie, że Wspólnota posiada na koncie bankowym środki pieniężne znacznie wyższe niż koszty sądowe, które ma ponieść, a zatem wniosek o przyznanie prawa pomocy jest bezzasadny. Na marginesie należy dodać, że obecnym etapie postępowania sądowego nie ma prawnej podstawy do zwrotu kwoty 500 zł uiszczonej przez wnioskodawcę tytułem wpisu sądowego od skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach .

Wobec powyższego na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 w zw. z art. 245 § 3 i art. 246 § 2 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt