drukuj    zapisz    Powrót do listy

6181 Zajęcie nieruchomości i wejście na nieruchomość, w tym pod autostradę, Inne, Minister Budownictwa, Odmówiono podjęcia zawieszonego postępowania, I SA/Wa 808/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-20, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wa 808/06 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-03-20  
Data wpływu
2006-05-09
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Iwona Kosińska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6181 Zajęcie nieruchomości i wejście na nieruchomość, w tym pod autostradę
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
I OZ 167/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-10
I OZ 169/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-10
I OZ 168/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-10
I OZ 170/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-10
I OZ 172/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-10
I OZ 87/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-10
I OZ 88/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-10
I OZ 89/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-10
I OZ 90/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-10
I OZ 827/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-03
I OZ 828/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-03
I OZ 829/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-03
I OZ 833/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-03
I OZ 835/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-03
I OZ 830/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-03
I OZ 831/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-03
I OZ 832/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-03
I OZ 266/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-17
I OZ 267/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-17
I OZ 268/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-17
I OZ 269/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-17
I OZ 173/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-10
II SA/Bk 485/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-10-29
II OSK 204/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-17
I OZ 171/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-10
I OZ 86/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-10
I OZ 834/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-03
Skarżony organ
Minister Budownictwa
Treść wyniku
Odmówiono podjęcia zawieszonego postępowania
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 128 par. 1, art. 131
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Asesor WSA Iwona Kosińska po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Z. W. o podjęcie zawieszonego postępowania w sprawie ze skargi Z. W., S. W., J. W., J. W. i J. W. na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa z dnia [...] lutego 2006 r. nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości postanawia: odmówić podjęcia zawieszonego postępowania sądowego.

Uzasadnienie

Postępowanie w niniejszej sprawie zostało zwieszone z urzędu postanowieniem Sądu z dnia 14 lutego 2008 r. z uwagi na śmierć uczestnika postępowania J. W.

W piśmie nadesłanym do Sądu w dniu 11 marca 2008 r. Z. W. złożył wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z treścią art. 128 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd postanowi podjąć postępowanie z urzędu, gdy ustanie przyczyna zawieszenia. W niniejszej sprawie przyczyna ta ustąpi dopiero od dnia zgłoszenia się lub wskazania następców prawnych zmarłego albo od dnia ustanowienia we właściwej drodze kuratora spadku.

Należy wskazać, iż na wezwanie Sądu - pismem z dnia 25 lutego 2008 r. Sąd Rejonowy w Z. Wydział I Cywilny (właściwy dla ostatniego miejsca zamieszkania w/w zmarłego) poinformował, iż w niniejszym Sądzie Rejonowym nie została zarejestrowana sprawa spadkowa po J. W., zmarłym w dniu 17 marca 2007 r. Zatem z uwagi na fakt, iż na dzień dzisiejszy nie są znani następcy prawni zmarłego J. W., a w związku z tym przyczyna zawieszenia postępowania w rozpatrywanej sprawie trwa nadal, brak jest podstaw do podjęcia zawieszonego przez Sąd niniejszego postępowania sądowego.

Mając powyższe na uwadze Sąd, na podstawie art. 128 § 1 oraz art. 131 powołanej ustawy, postanowił jak w sentencji.Powered by SoftProdukt