drukuj    zapisz    Powrót do listy

6136 Ochrona przyrody, Ochrona środowiska, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono skargę, II SA/Sz 1079/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-01-29, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Sz 1079/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie

Data orzeczenia
2008-01-29 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-10-30
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Sędziowie
Joanna Wojciechowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6136 Ochrona przyrody
Hasła tematyczne
Ochrona środowiska
Sygn. powiązane
II OSK 1547/08 - Wyrok NSA z 2009-10-14
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodnicząca Asesor WSA Joanna Wojciechowska po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie określenia dopuszczalnego poziomu hałasu emitowanego do środowiska p o s t a n a w i a odrzucić skargę

Uzasadnienie

W dniu [...] K. L. złożył skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie określenia dopuszczalnego poziomu hałasu emitowanego do środowiska. Skarga ta została wniesiona także przez M. S..

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w odpowiedzi na skargę, wniosło o jej oddalenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje :

Zarządzeniem Sędziego z dnia [...] skarżący K. L. zobowiązany został do uzupełnienia braków skargi poprzez podanie czy niniejsza skarga została wniesiona także przez niego, jeżeli tak to zobowiązany został do wskazania aktualnego adresu w terminie 7 dni, od otrzymania powyższego wezwania.

K. L. powyższe wezwanie odebrał w dniu [...], jednak w terminie określonym niniejszym wezwaniem nie uzupełnił braków skargi.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 58 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo przed sądami administracyjnymi / Dz. U. Nr 153, poz. 1270 / Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt