drukuj    zapisz    Powrót do listy

6050 Obowiązek meldunkowy, Administracyjne postępowanie, Prezydent Miasta, Odrzucono skargę, IV SA/Wa 910/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-29, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Wa 910/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-07-29 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-06-04
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Agnieszka Łąpieś-Rosińska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6050 Obowiązek meldunkowy
Hasła tematyczne
Administracyjne postępowanie
Sygn. powiązane
II OSK 848/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-08
Skarżony organ
Prezydent Miasta
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 § 1 pkt 6
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Asesor WSA Agnieszka Łąpieś - Rosińska po rozpoznaniu w dniu 29 lipca 2008r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. B. na decyzję Prezydenta W. z dnia (...) października 2007r. nr (...) w przedmiocie: wymeldowania postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie

Decyzją z dnia (...) października 2007r. nr (...) Prezydent W. orzekł na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10 kwietnia 1974r. o wymeldowaniu K. B. wraz z synem K. B. z pobytu stałego z lokalu nr (...) przy ul. (...) w W. Pismem z dnia (...) listopada 2007r. K. B. wniosła o przywrócenie terminu do złożenia odwołania od decyzji z dnia (...) października 2007r.

Postanowieniami z dnia (...) stycznia 2008r. Wojewoda (...) odmówił skarżącej K. B. przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Prezydenta W. z dnia (...) października 2007r. nr (...) oraz stwierdził uchybienie terminu do wniesienia odwołania.

Pismem z dnia (...) lutego 2008r. ( w terminie do zaskarżenia powołanych postanowień) K. B. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Warszawie skargę, w której zakwestionowała decyzję orzekającą o jej wymeldowaniu z miejsca stałego pobytu.

Pismem z dnia (..) marca 2008r. Sąd zwrócił się do skarżącej o złożenie oświadczenia czy skargę z dnia (...) lutego 2008r.należy traktować jako skargę na decyzję Prezydenta W. z dnia (...) października 2007r. czy też na postanowienie Wojewody (...) z dnia (...) stycznia 2008r.

Pismem dnia (...) kwietnia 2008r. skarżąca wyjaśniła, iż skargę z dnia (...) lutego 2008r. należy traktować jako skargę na decyzję Prezydenta W. z dnia (...) października 2007r. i postanowienie Wojewody (...) z dnia (...) stycznia 2008r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 58 § 1 pkt 6 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. z 2002r, Nr 153 poz. 1270 z późn. zm.) sąd odrzuca skargę jeżeli wniesienie skargi jest niedopuszczalne.

Zgodnie z treścią art. 52 § 1 wskazanej ustawy skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, co oznacza, iż nie jest dopuszczalne złożenia skargi na decyzję wydaną przez organ pierwszej instancji w sytuacji gdy nie zostało rozpoznane odwołanie od tej decyzji przez właściwy organ.

W niniejszej sprawie skarżąca K. B. zaskarżyła do Sądu m.in. decyzję wydaną w dniu (...) października 2007r. przez Prezydenta W. orzekająca o wymeldowaniu skarżącej z miejsca stałego pobytu. Podkreślić jednak należy, iż decyzja wydana została przez organ pierwszej instancji i zgodnie

z obowiązującymi przepisami od decyzji tej przysługiwało stronie prawo wniesienia odwołania do organu wyższego stopnia tj. Wojewody (...). Z uwagi na złożenie przez stronę odwołania z uchybieniem terminu, organ nie rozpoznał merytorycznie złożonego przez nią odwołania i w dniu (...) stycznia 2008r., wydał dwa postanowienia: tj. odmawiające skarżącej K. B. przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Prezydenta W. z dnia (...) października 2007r. nr (...) oraz stwierdzające uchybienie terminu do wniesienia odwołania ( skarga na te postanowienia zostanie rozpoznania w odrębnej sprawie).

W świetle zatem powyższego za niedopuszczalną uznać należy skargę K. B. na decyzję wydaną przez organ pierwszej instancji, z uwagi na niewyczerpanie przysługujących w postępowaniu administracyjnym środków zaskarżenia.

Mając na uwadze powyższe Sąd działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak

w sentencji.Powered by SoftProdukt