drukuj    zapisz    Powrót do listy

6117 Ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.), Odmowa sporządzenia uzasadnienia, Dyrektor Izby Skarbowej, Odmówiono sporządzenia uzasadnienia wyroku., I SA/Go 278/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-04-30, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Go 278/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp.

Data orzeczenia
2008-04-30  
Data wpływu
2008-02-13
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Sędziowie
Dariusz Skupień /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6117 Ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.)
Hasła tematyczne
Odmowa sporządzenia uzasadnienia
Sygn. powiązane
II FZ 5/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-13
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Odmówiono sporządzenia uzasadnienia wyroku.
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 141 par. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Dariusz Skupień po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 30 kwietnia 2008 r. wniosku B.P. SA o sporządzenie uzasadnienia wyroku na piśmie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie zaliczenia opłaty restrukturyzacyjnej na poczet zaległości podatkowych postanawia odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku wydanego przez tutejszy Sąd 20 marca 2008 r. w sprawie I SA/Go 278/08.

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po zamknięciu rozprawy 20 marca 2008 r. wydał wyrok w sprawie I SA/Go 278/08, skarga została oddalona.

Zgodnie z art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku. W tej sprawie termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku z 20 marca 2008 r., minął z dniem 27 marca 2008 r.

Skarżący złożył zatem po terminie wniosek o sporządzenie uzasadnienia, albowiem pismo z 1 kwietnia 2008 r. zostało nadane za pośrednictwem poczty 2 kwietnia 2008 r. (k. 209 akt sądowych).

Mając więc na uwadze powyższe na podstawie art. 141 § 2 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi należało orzec jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt