drukuj    zapisz    Powrót do listy

6119 Inne o symbolu podstawowym 611, Podatkowe postępowanie, Dyrektor Izby Skarbowej, Odrzucono skargę, I SA/Rz 155/05 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-05-16, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Rz 155/05 - Postanowienie WSA w Rzeszowie

Data orzeczenia
2005-05-16 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2005-04-04
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Sędziowie
Maria Serafin-Kosowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Hasła tematyczne
Podatkowe postępowanie
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Maria Serafin-Kosowska po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. F. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] stycznia 2005 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia - postanawia - odrzucić skargę.

Uzasadnienie

I SA/Rz 155/05

Uzasadnienie

Wymienionym wyżej postanowieniem z dnia [...] stycznia 2005r. Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy postanowienie organu I instancji tj. Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia [...] października 2004r. nr [...] odmawiające E. F. wydania zaświadczenia o dochodach za 2002 rok na podstawie informacji PIT-11.

Powyższe postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej zawierało prawidłowe - zgodne z art. 53 § 1 i art. 54 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1270/ powoływanej dalej jako p.s.a. - pouczenie o prawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie w terminie 30 dni od daty doręczenia postanowienia.

Przedmiotowe postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej doręczone zostało E. F. w dniu 18 stycznia 2005r. /odbiór potwierdziła pełnoletnia córka - domownik adresatki/ a zatem termin do wniesienia skargi do Sądu upływał z dniem 17 lutego 2005r.

E. F. wniosła na powyższe postanowienie skargę do Sądu datowaną wprawdzie 27 stycznia 2005r. ale nadaną w urzędzie pocztowym w dniu 21 lutego 2005r.

Zgodnie z art. 83 § 2 p.s.a. oddanie pisma w polskim urzędzie pocztowym jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu i wobec powyższego stwierdzić należy, że skarga wniesiona została po upływie ustawowego terminu. W uwzględnieniu powyższej okoliczności Sąd skargę odrzucił w oparciu o art. 58 § 1 pkt. 2 p.s.a.Powered by SoftProdukt