drukuj    zapisz    Powrót do listy

6537 Egzekucja należności pieniężnych, do których  nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej (art. 34 ust. 3  ustawy o f, Odrzucenie zażalenia, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Odrzucono zażalenie, II GZ 106/07 - Postanowienie NSA z 2008-09-02, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II GZ 106/07 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2008-09-02 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-06-19
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Czesława Socha /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6537 Egzekucja należności pieniężnych, do których  nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej (art. 34 ust. 3  ustawy o f
Hasła tematyczne
Odrzucenie zażalenia
Sygn. powiązane
III SA/Wa 2420/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-12-12
II GZ 257/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-10
Skarżony organ
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Treść wyniku
Odrzucono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 15 § 1 pkt 1, art. 173 § 1 i art. 194 § 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Czesława Socha po rozpoznaniu w dniu 2 września 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia Z. W. na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 marca 2008 r. sygn. akt II GZ 106/07 w zakresie odrzucenia zażalenia na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2007 r. o sygn. akt II GZ 106/07 w sprawie ze skargi Z. W. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] czerwca 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uznania zarzutów w sprawie postępowania egzekucyjnego obejmującego należność pieniężną wynikającą z grzywny postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 12 marca 2008 r., sygn. akt II GZ 106/07, Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił zażalenie Z. W. na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2007 r., sygn. akt II GZ 106/07. Powyższe orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 marca 2008 r. zostało doręczone skarżącemu w dniu 22 kwietnia 2008 r. wraz z pouczeniem, iż jest ono ostateczne i nie podlega zaskarżeniu.

Pismem z dnia 24 kwietnia 2008 r. – nazwanym "skarga" i "skarga kasacyjna" oraz skierowanym do Sądu Najwyższego za pośrednictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego – Z. W. zaskarżył powyższe postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 marca 2008 r., sygn. akt II GZ 106/07, jest niedopuszczalne.

Zgodnie z art. 194 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zażalenie jest środkiem odwoławczym, który wnosi się do Naczelnego Sądu Administracyjnego i przysługuje ono od postanowień wojewódzkiego sądu administracyjnego w przypadkach przewidzianych w ustawie, a ponadto od postanowień wyliczonych taksatywnie w tym przepisie (pkt 1-10).

Z treści art. 15 § 1 pkt 1, art. 173 § 1 i art. 194 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wynika, że Naczelny Sąd Administracyjny jest właściwy do rozpoznawania środków odwoławczych, tj. skargi kasacyjnej i zażaleń od wyroków i postanowień wojewódzkich sądów administracyjnych stosownie do przepisów tej ustawy. Natomiast ustawa ta nie zawiera przepisu, który dopuszczałby możliwość rozpoznawania w trybie określonym w jej przepisach skargi kasacyjnej bądź zażalenia od orzeczeń wydanych przez Naczelny Sąd Administracyjny.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że od wyroków i postanowień wydanych przez Naczelny Sąd Administracyjny nie przysługuje żaden ze wskazanych przez skarżącego środków odwoławczych. Orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego stają się prawomocne z chwilą ich wydania.

Wskazać należy również, że skarżący wniósł środek odwoławczy w formie pisma skierowanego do Sądu Najwyższego za pośrednictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego, a zatem w trybie, którego nie przewidują przepisy mające zastosowanie w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

W związku z powyższym Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 cytowanej wyżej ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowił jak w sentencji.

PGPowered by SoftProdukt