drukuj    zapisz    Powrót do listy

6342 Przyznanie uprawnień kombatanckich oraz przyznanie uprawnień dla wdów /wdowców/ po kombatantach, Prawo pomocy, Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Zwolniono od kosztów sądowych
Ustanowiono adwokata, II SA/Lu 928/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-01-23, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Lu 928/07 - Postanowienie WSA w Lublinie

Data orzeczenia
2008-01-23  
Data wpływu
2007-12-17
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Sędziowie
Jarosław Harczuk /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6342 Przyznanie uprawnień kombatanckich oraz przyznanie uprawnień dla wdów /wdowców/ po kombatantach
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Treść wyniku
Zwolniono od kosztów sądowych
Ustanowiono adwokata
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 246 par. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie Jarosław Harczuk po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M.H. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi M.H. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień wdowy po kombatancie p o s t a n a w i a I. zwolnić M.H. w całości od kosztów sądowych; II. ustanowić dla M.H. adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka.

Uzasadnienie

Strona skarżąca M.H. na urzędowym formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy symbol PPF wniosła o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata.

Referendarz sądowy stwierdził, że:

Wniosek o przyznanie prawa pomocy zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do art. 246 § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej "p.p.s.a.", przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania zaś w zakresie częściowym, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Przesłanki przyznania prawa pomocy osobie fizycznej sformułowana w art. 246 § 1 pkt 1 i 2 p.p.s.a. oparte są na zwrotach szacunkowych, których samodzielne stosowanie wywołuje konieczność oszacowania wystąpienia określonych w zwrotach szacunkowych stanów faktycznych. Dlatego oceniając zasadność wniosku należy wziąć pod uwagę z jednej strony wysokość obciążeń finansowych związanych z danym postępowaniem, a z drugiej realne, istniejące w chwili składania wniosku możliwości finansowe strony wnoszącej o przyznanie prawa pomocy.

Koszty sądowe niniejszego postępowania każdorazowo nie przekroczą kwoty 100 złotych (§ 2 ust. 3 pkt 10 i 7, § 3 w związku z § 2 ust. 3 pkt 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2003 r., Nr 221, poz. 2193 ze zm.; § 1 i § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych – DZ.U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2192). Stawka minimalnego wynagrodzenia adwokata ustanowionego dla reprezentowania strony skarżącej w sprawie niniejszej wynosi 240 złotych netto (§ 18 ust. 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu – Dz.U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1348 ze zm.) - 292,80 złotych brutto (§ 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

Z oświadczenia strony skarżącej wynika, że samodzielnie prowadzi gospodarstwo domowe, zamieszkuje w mieszkaniu o powierzchni [...] m2 i utrzymuje się z emerytury w kwocie [...] złotych brutto. Na stałe miesięczne koszty utrzymania gospodarstwa domowego strony skarżącej składają się wydatki na czynsz za mieszkanie w kwocie [...] złotych, telefon w kwocie [...] złotych, energię elektryczną i usługi przesyłowe w kwocie [...] złotych, ubezpieczenie w kwocie [...] złotych, gaz w kwocie [...] złotych, telewizję w kwocie [...] złotych i lekarstwa w kwocie [...] złotych. Łącznie wydatki te wynoszą [...] złotych. Przy czym kwota wydatków na lekarstwa jest kwotą minimalną, gdyż wraz z pogorszeniem się stanu zdrowia strony skarżącej kwota ta ulega zwiększeniu.

W ocenie referendarza sądowego strona skarżąca wykazała, że nie ma możliwości poniesienia jakichkolwiek kosztów niniejszego postępowania a poniesienie ułamkowej ich części grozi stronie skarżącej uszczerbkiem w koniecznych jej kosztach utrzymania. Miesięczny dochód strony skarżącej wynosi [...] złote brutto zaś stał koszty utrzymania gospodarstwa domowego nie obejmujące kosztów wyżywienia wynoszą [...] złotych. Poniesienie przez stronę skarżącą wykazanych przez nią kosztów utrzymanie powoduje, że z kwoty jej dochodu pozostaje [...] złotych brutto na zakup wyżywienia i inne niezbędne wydatki. Porównanie tej kwoty do kwoty brutto minimalnego wynagrodzenia adwokata ustanowionego dla reprezentowania strony skarżącej w niniejszym postępowaniu oraz wysokości kosztów sądowych związanych z niniejszym postępowaniem, przy uwzględnieniu, że mogą one występować kilkakrotnie w toku postępowania zdaniem referendarza sądowego wskazuje, iż strona skarżąca nie ma realnych możliwości poniesienia wszystkich kosztów niniejszego postępowania. Poniesienie zaś przez stronę skarżącą części tych kosztów wiązać się będzie dla niej z uszczerbkiem w koniecznych kosztach utrzymania. Kwota pozostająca po poniesieniu wykazanych przez stronę skarżącą stałych wydatków zapewnia dziennie w przeciętnie trzydziesto jedno dniowym miesiącu na zakup wyżywienia i inne niezbędne potrzeby kwotę [...] złotych. Zdaniem referendarza sądowego kwota [...] złotych przypadająca dziennie na wyżywienie i inne niezbędne wydatki jedynie w stopniu minimalnym jest w stanie pokryć wydatki na zakup wyżywienia. Poniesienie z kwoty [...] złotych tytułem kosztów niniejszego postępowania jedynie kwoty 100 złotych spowoduje, że stronie skarżącej dziennie na wydatki związane z zakupem żywności w średnio trzydziesto jedno dniowym miesiącu pozostanie kwota [...] złotych. W ocenie referendarza sądowego kwota [...] złotych nie zapewni stronie skarżącej pokrycia dziennych wydatków na zakup żywności i inne niezbędne potrzeby, jak choćby zakup środków czystości. Poniesienie, więc przez stronę skrzącą części kosztów niniejszego postępowania wiązać się będzie dla niej z uszczerbkiem w kosztach utrzymania koniecznego. Skoro środki finansowe pozostające stronie skarżącej po poniesieniu wykazanych przez nią wydatków nie dają realnych możliwości poniesienia wszystkich kosztów postępowania a poniesienie ich części pociągnie za sobą dla strony skarżącej uszczerbek w koniecznych kosztach utrzymania przyjąć należy, że strona skarżąca nie ma realnych możliwości poniesienia jakichkolwiek kosztów niniejszego postępowania.

Wobec powyższego, referendarz sądowy działając na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a. i art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a. orzekł jak w postanowieniu.Powered by SoftProdukt