drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s, Odrzucenie skargi, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, *Odrzucono skargę, II SA/Wr 214/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-07-04, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Wr 214/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2008-07-04 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-04-28
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Alicja Palus /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Sygn. powiązane
II OSK 1766/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-02
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
*Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par. 1 pkt 3, art. 85, art. 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Alicja Palus, po rozpoznaniu w dniu 4 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. B. na decyzję D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nakazania rozbiórki obudowanej wiaty handlowej postanawia I. odrzucić skargę; II. zwrócić skarżącemu wpis od skargi w kwocie 500 zł /pięćset złotych/.

Uzasadnienie

Z.B. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] Nr [...] utrzymującą w mocy decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie J. z dnia [...] Nr [...] nakazującą rozbiórkę obudowanej wiaty handlowej zlokalizowanej na targowisku miejskim "[...]" w J., zrealizowanej bez wymaganego prawem pozwolenia na budowę.

W dniu 15 maja 2008r. doręczone zostało skarżącemu wezwanie Sądu do uiszczenia w kasie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu albo na podany numer rachunku bankowego Sądu wpisu od skargi w kwocie 500 zł w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania. W treści wezwania wskazany został również skutek nieuiszczenia wpisu określony w art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm./, a zamieszczone poniżej pouczenie informowało o możliwości złożenia zażalenia na zarządzenie Przewodniczącego o wezwaniu do uiszczenia wpisu oraz o możliwości ubiegania się o przyznanie prawa pomocy.

Skarżący uiścił wpis dokonując przelewu na konto Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w dniu 27 maja 2008r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekając w sprawie zważył co następuje:

Przepis art. 230 powołanej wcześniej ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi stanowi, że "Od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały" /§ 1/, a w dalszej swojej części wyjaśnia, że "Pismami, o których mowa w § 1 są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania." /§ 2/.

Przywołana wyżej regulacja określa wpis jako opłatę sądową, przy czym ustawodawca zastrzega poprzez treść art. 220 § 1 /zd. pierwsze/, że brak opłaty pozbawia Sąd możliwości podjęcia jakiejkolwiek czynności na skutek pisma, którego ten brak dotyczy.

Zgodnie z przyjętymi standardami proceduralnymi brak opłaty sądowej w formie wpisu traktowany jest jako szczególny brak formalny skargi, którego stwierdzenie obliguje Sąd do wezwania skarżącego do uiszczenia wpisu w podanej kwocie, w ustawowym terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi. Taki bowiem skutek zaniechania w tym zakresie ustala przepis art. 220 § 3 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Ponadto istotne jest, że w przepisie art. 85 tej regulacji ustawodawca w sposób kategoryczny stwierdza, że "Czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna".

Z akt sprawy wynika, że wezwanie do uiszczenia wpisu od skargi zostało doręczone skarżącemu prawidłowo w dniu 15 maja 2008r., zatem ustawowy termin do dokonania wskazanej w wezwaniu czynności upłynął z dniem 23 maja 2008r. /piątek/ przy zastosowaniu reguły przyjętej w przepisie art. 83 § 2 powoływanej ustawy, zgodnie z którą, jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. Skarżący nie zastosował się do wezwania i nie uiścił w terminie należnej kwoty wpisu sądowego, a uiszczenie jej po upływie terminu jest czynnością bezskuteczną.

Skarżący nie złożył również prośby o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi stosownie do przepisu art. 86 powoływanej wcześniej ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

W tych okolicznościach faktycznych i prawnych Wojewódzki Sąd Administracyjny zgodnie z przepisem art. 58 § 1 pkt 3 w zw. z art. 220 § 3 wskazanej powyżej ustawy orzekł jak w sentencji.

Zarządzenie o zwrocie uiszczonego wpisu od skargi uzasadnione jest treścią przepisu art. 232 § 1 pkt 1 lit. a powoływanej wcześniej regulacji.Powered by SoftProdukt