drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s, Administracyjne postępowanie, Inspektor Nadzoru Budowlanego, uchylono postanowienia I i II instancji, II SA/Kr 476/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-08-26, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Kr 476/08 - Wyrok WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2008-08-26 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-05-21
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Krystyna Daniel /sprawozdawca/
Mariusz Kotulski /przewodniczący/
Renata Czeluśniak
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne
Administracyjne postępowanie
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
uchylono postanowienia I i II instancji
Powołane przepisy
Dz.U. 2000 nr 98 poz 1071 art. 217 par. 1 i 2, art. 219
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Mariusz Kotulski Sędziowie WSA Krystyna Daniel (spr.) WSA Renata Czeluśniak Protokolant Teresa Jamróz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 sierpnia 2008 r. sprawy ze skargi B.M. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia [....] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia I. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie organu I instancji; II. zasądza od Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. na rzecz skarżącej B.M. kwotę 757 zł ( słownie: siedemset pięćdziesiąt siedem złotych ) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Powiatu [...] w K. postanowieniem z [...].07.2007 r. znak: [...] wydanym na podstawie art. 80 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 83 ust. 1, art. 81 ust. 1 pkt 1a ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 nr 156 poz. 1118 z póz. zm.), art. 217 § 1 oraz art. 219 kpa odmówił B. M. wydania zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu do złożonego zawiadomienia, że 29.05.2006 r. zakończono przebudowę i rozbudowę budynku mieszkalnego na mieszkalno - handlowy w S. przy ul. [...] nr ew. działki [...].

Organ I instancji w uzasadnieniu podał, że 29.05.2006 r. nie wpłynęło zawiadomienie o zakończeniu inwestycji pn.: "przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego na mieszkalno - handlowy w S. przy ul. [...] nr ew. działki [...]" złożone przez B. M. Wskazał natomiast, że 5.06.2006 r. został złożony przez B. M. "wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestycji pn.: przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego na mieszkalno - handlowy w S. przy ul. [...] nr ew. działki [...] w zakresie obejmującym piętro i poddasze", datowany na dzień [...] maja 2006 r.

Odpowiadając na tak złożony wniosek organ instancji decyzją z [...].06.2006 r. znak: [...], wydaną na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy Prawo budowlane i odmówił wydania decyzji pozwolenia na użytkowanie w/w inwestycji zlokalizowanej w S. przy ul. [...]. Po rozpatrzeniu odwołania B. M. organ odwoławczy decyzją z [...].09.2006 r. znak: [...] uchylił zaskarżoną decyzję i umorzył postępowanie w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie przedmiotowej inwestycji przed organem l instancji. W uzasadnieniu swojej decyzji organ odwoławczy wskazał, że inwestor winien był zawiadomić organ o zakończeniu budowy.

Organ I instancji wskazał, że w rozpatrywanej sprawie brak jest faktu przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu inwestycji pn.: "przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego na mieszkalno - handlowy w S. przy ul. [...] nr ew. działki [...] w zakresie obejmującym piętro i poddasze", a zatem organ I instancji nie mógł potwierdzić wnioskowanym przez B. M.

zaświadczeniem stanu rzeczy, który nie miał miejsca.

Zażalenie na powyższe postanowienie złożyła B. M. podnosząc, że w dniu 5.06.2006 r. pismem powiadomiła organ I instancji o fakcie zakończenia w/w inwestycji w zakresie I piętra i poddasza. Pomimo mylnego oznaczenia tego pisma organ I instancji obowiązany był rozstrzygające znaczenie przypisać jego treści, a nie tytułowi i stosownie do niej wydać rozstrzygnięcie. Skoro w ustawowym terminie organ I instancji nie wniósł sprzeciwu to istnieje podstawa faktyczna i prawna do wydania zaświadczenia o braku wniesienia sprzeciwu.

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w K. postanowieniem z [...] r. znak: [...], wydanym na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 w zw. z art. 123 i 144 kpa oraz art. 80 ust. 2 i art. 83 ust. 2 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze zm.) utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie.

Organ odwoławczy w uzasadnieniu podał, że postępowanie w sprawie wydania zaświadczenia jest wszczynane na podstawie żądania osoby uprawnionej. Przepisy nie dają podstaw do wystawiania zaświadczeń z urzędu. Zaświadczenie, stosownie do art. 217 § 2 kpa wydaje się, jeżeli urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa lub też w sytuacji gdy osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

Natomiast odmowa wydania przez organ zaświadczenia może nastąpić w trzech przypadkach: 1. przy braku interesu prawnego osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia; 2. w przypadku niewłaściwości organu, do którego skierowano żądanie; 3. gdy nie można spełnić żądania odnośnie do treści zaświadczenia.

W przedmiotowej sprawie organ nie mógł spełnić żądania odnośnie treści zaświadczenia z powodu niepotwierdzenia się w toku postępowania wyjaśniającego istnienia stanu faktycznego lub prawnego, którego potwierdzenia żądała osoba ubiegającą się o zaświadczenie ponieważ B. M. nie złożyła zawiadomienia o zakończeniu budowy w myśl art. 54 Prawa budowlanego. Wnioskodawczyni powołuje się na wniosek z datą 29.05.2006 r., złożony przez nią osobiście w dniu 5.06.2006 r., o zakończeniu przebudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego na mieszkalno - handlowy. Powyższy wniosek dotyczył udzielenia pozwolenia na użytkowanie w trybie art. 55 ustawy Prawo budowlane i został rozpatrzony przez organ I instancji w postępowaniu o znaku: [...]. które zostało umorzone decyzją WINB w K. z [..].09.2006 r. znak: [...]. Ponadto nie można powoływać się ponownie na ten sam wniosek, co do którego zostało przeprowadzone dwuinstancyjne postępowanie administracyjne i w dodatku organ nadzorczy w w/w decyzji z [...].09.2006 r., stwierdził, iż wniosek nie może odnieść skutku prawnego, bowiem stwarzałoby to stan niezgodny z prawem, a zamiast niego należało wnieść zawiadomienie o zakończeniu budowy w trybie art. 54 ustawy Prawo budowlane.

Organ odwoławczy podkreślił, że organ pierwszej instancji był związany jednoznacznym żądaniem wyrażonym we wniosku z 5.06. 2006 r., w którym B. M., w związku z zakończeniem budowy, zażądała udzielenia pozwolenia na użytkowanie w trybie art. 55 Prawa budowlanego. Wobec powyższych okoliczności oraz faktu, iż B. M. nie wniosła do organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy w trybie art. 54 cyt. ustawy organ I instancji słusznie odmówił wydania zaświadczenia ze względu na brak faktu przyjęcia milczącą zgodą przystąpienia do użytkowania inwestycji: przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego na mieszkalno-gospodarczy na działce nr ew. [...] w S. Stwarza to stan, w którym organ nie może spełnić żądania odnośnie treści zaświadczenia, skutkujący wydaniem postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.

Dodatkowo organ zaznaczył, że z treści wniosku złożonego w PINB w dniu 5.06.2006 r. o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, wynika iż inwestor na podstawie art. 55 pkt 1 ustawy Prawo budowlane zawiadamia o zakończeniu budowy. B. M. podpisała się własnoręcznie pod powyższym wnioskiem, który jest spójny pod względem oznaczenia tytułu pisma i jego treści, zatem powoływanie się na błędne oznaczenie pisma jest nieuzasadnione.

Skargę od powyższego postanowienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie złożyła B. M., domagając się stwierdzenia nieważności zaskarżonego postanowienia oraz poprzedzającego go postanowienia organu I instancji. Skarżąca podała, że z treści wniosku złożonego przez nią w dniu 5.06.2006 r. do organu I instancji wynikało niezbicie, że zakończona została inwestycja pn. przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego na mieszkalno

handlowy w S. przy ul. [...] nr ew. działki [...] w zakresie I piętra i poddasza. W związku z powyższym, ponieważ PINB dla Powiatu [...] nie wniósł sprzeciwu, możliwe jest wydania zaświadczenia żądanej przez nią treści. Skarżąca za istotną uznała decyzję WINB w K. z [...].09.2006 r. znak: [...], którą uchylono decyzję PINB dla Powiatu [...] z [...].06.2006 r. odmawiającą wydania pozwolenia na użytkowanie przedmiotowej inwestycji i umorzono postępowanie przez organem I instancji z uzasadnieniem, iż w sprawie nie było podstaw do wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, ani też decyzji odmawiającej udzielenia takiego pozwolenia.

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w K. w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie w całości podtrzymując argumenty zawarte w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia z [...] r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył co następuje:

Stosownie do art. 1 ustawy z 30.08.2002 r - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwaną dalej w skrócie p.p.s.a., sądy administracyjne powołane są do kontroli działalności administracji publicznej, w tym w zakresie legalności decyzji administracyjnych i stosują środki określone w ustawie (art. 1 i 3 p.p.s.a.). W ramach swej kognicji sąd bada czy przy wydawaniu zaskarżonego aktu nie doszło do naruszenia prawa materialnego lub przepisów postępowania administracyjnego, nie będąc przy tym związanym granicami skargi, stosownie do art. 134 § 1 p.p.s.a.

Skarga jest zasadna.

Na wstępie należy podnieść, że zgodnie z treścią art. 54 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane, który stanowi, że do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę, można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i 57, po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji, podstawową formą reglamentacji przystępowania do użytkowania obiektów budowlanych jest zawiadomienie o zakończeniu budowy. Przepis art. 55 cyt. ustawy przewiduje wyjątki od powyższej zasady, wskazując przypadki kiedy przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego wymaga uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Zgodnie z art. 57 w/w ustawy do zawiadomienia o zakończeniu budowy należy dołączyć oryginał dziennika budowy, wymagane prawem oświadczenia, protokoły badań i sprawozdań oraz inwentaryzację geodezyjną i powykonawczą oraz potwierdzenie zgodnie z przepisami odrębnymi odbioru wykonanych przyłączy. W tym miejscu warto zaznaczyć, że w świetle ustalonego orzecznictwa, jeśli wymagane dokumenty nie są kompletne lub posiadają braki i nieścisłości, organ powinien wezwać inwestora do ich uzupełnienia i wyznaczyć w tym celu odpowiedni termin (por. wyrok NSA z 13.03. 2007, II OSK 445/06, LEX 341353).

Należy podkreślić, że data wniesienia zawiadomienia w trybie art. 54 Prawa budowlanego o zakończeniu budowy inicjuje postępowanie administracyjne z dniem doręczenia powyższego zawiadomienia właściwemu organowi ( art. 61 § 3 kpa), natomiast samo postępowanie w trybie art. 54 cyt. ustawy ma specyficzny charakter wyrażający się m. in. w tym, że "milczenie organu" w kwestii złożonego zawiadomienia przez okres 21 dni jest równoznaczne z udzieleniem zgody na użytkowanie i nie wymaga wydania żadnego aktu prawnego. Do użytkowania obiektu budowlanego można więc przystąpić jeśli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu

Zgodnie natomiast z treścią art. 217 § 1 i 2 kpa organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie strony ubiegającej się o zaświadczenie. Zaświadczenie wydaje się jeżeli: 1. urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa, 2. osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego. Przepis art. 219 kpa stanowi, że odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie. W związku z powyższym odmowa wydania zaświadczenia następuje w sytuacji gdy: a. z żądaniem wydania zaświadczenia zwrócono się do niewłaściwego organu, b. osoba ubiegająca się o wydanie zaświadczenia nie wykazała interesu prawnego w urzędowym potwierdzeniu faktów lub stanu prawnego, c. organ nie dysponuje danymi pozwalającymi na wydanie zaświadczenia.

W niniejszej sprawie B. M. pismem z 21.05.2007 r. wystąpiła do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu [...] o wydanie zaświadczenia przez organ I instancji o niewniesieniu sprzeciwu od zgłoszonego przez nią zawiadomienia o zakończeniu w dniu 29.05.06 inwestycji pn. przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego na mieszkalno-handlowy w S. przy ul. [...], na działce nr ew. [...].

Jak wynika z przedłożonych akt administracyjnych sprawy B. M. złożyła w dniu 5.6.2006 r. u Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu [...] pismo zatytułowane: "wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie" wskazując w nim inwestycje pn.: przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego na mieszkalno - handlowy w S. przy ul. [...] nr ew. działki [...] w zakresie obejmującym piętro i poddasze. Powyższe pismo organ I instancji potraktował zgodnie z jego tytułem i decyzją z [...].06.2006 r. znak: [...], wydaną na podstawie art. 55 ust. 1 Prawa budowlanego i odmówił wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w/w inwestycji zlokalizowanej w S. przy ul. [...] nr ew. działki [...]. Organ odwoławczy, po rozpoznaniu odwołania B. M., decyzją z [...].09.2006 r. uchylił zaskarżoną decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i umorzył postępowanie przed organem I instancji w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie przedmiotowej inwestycji. W uzasadnieniu swojej decyzji organ odwoławczy wskazał, że będąca inwestorem B. M. winna była zawiadomić Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu [...] o zakończeniu przedmiotowej budowy, do czego była zobowiązana w decyzji organu I instancji z [...].06.2005 r., którą to decyzją udzielono B. M. pozwolenia na użytkowanie częściowe budynku mieszkalno-handlowego zlokalizowanego w S. przy ul. [...] nr ew. dz. [...] w zakresie parteru-pomieszczenia handlowe.

W niniejszej sprawie zasadniczą kwestią sporną jest ustalenie czy pismo B. M. złożone w dniu 5.06.2006 r. w organie I instancji - z datą 29.05.2006 r.- stanowiło zgłoszenie przez nią zawiadomienia o zakończeniu inwestycji pn. przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego na mieszkalno - handlowy w S. przy ul. [...] nr ew. działki [...] w zakresie obejmującym piętro i poddasze, do czego była zobowiązana w decyzji organu I instancji z [...].06.2005 r. - udzielającej B. M. pozwolenia na użytkowanie częściowe budynku mieszkalno-handlowego zlokalizowanego w S. przy ul. [...] nr ew. dz. [...] w zakresie parteru-pomieszczenia handlowe.

Zgodnie ze stanowiskiem skarżącej pismem z 5.06.2006 r. dokonała ona zgłoszenie zakończenia budowy przedmiotowej inwestycji w zakresie piętra i poddasza, a ponieważ organ I instancji nie wniósł w ustawowym terminie sprzeciwu w tym zakresie, żądane przez nią zaświadczenie - potwierdzające, niewniesienie sprzeciwu do złożonego przez nią zawiadomienia o zakończeniu budowy - powinno być jej wydane bez zbędnej zwłoki.

Z tym stanowiskiem nie zgodziły się organy I i II instancji, które zakwalifikowały pismo skarżącej z 5.06.2006 r. jako wniosek złożony w trybie art. 55 Prawa budowlanego o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, uznając że był on "jednoznaczny", a zatem organ I instancji nie dysponował zgłoszeniem zakończenia przedmiotowej budowy, wobec czego nie mógł spełnić żądania zawartego we wniosku o wydanie przedmiotowego zaświadczenia.

Analizując powyższe trudno przyjąć, że z treści przedłożonego w administracyjnych aktach sprawy pisma wniesionego przez B. M. do organu I instancji w dniu 5.06.2006 r. - pomimo jednoznacznego tytułu wynika, że jest to wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, a nie zawiadomienie o zakończeniu budowy. Przedmiotowe pismo w drugiej trzeciej linijce tekstu od góry zawiera bowiem sformułowanie: "zawiadamiam, że w dniu 29.05.06. zakończono budowę: przebudowa i nadbudowa bud. mieszkalnego na mieszkalno-handlowy". W piśmie znajduje się także informacja, że zawiadomienie "dotyczy piętra i poddasza" oraz że "pozwolenie na użytkowanie parteru zostało wydane [...].06.2005 r. znak: [...]". Należy również mieć na względzie, że przedmiotowe pismo zostało napisane na urzędowym formularzu, tak więc jego tytuł jak i powołany w nim art. 55 Prawa budowlanego nie zostały napisane przez skarżącą, natomiast z treści tekstu napisanego odręcznie wynika jednoznacznie, że skarżąca zgłasza zakończenie inwestycji w zakresie piętra i poddasza. W szczególności należy uwzględnić powołanie przez skarżącą w w/w piśmie z 5.06.2006 r. decyzji PINB dla Powiatu [...] z [...].06.2005 r. znak: [...], w której nie tylko udzielono jej pozwolenia na użytkowanie częściowe przedmiotowego budynku mieszkalno-handlowego w zakresie parteru, ale także wskazano, iż po zakończeniu całej inwestycji należy zgłosić organowi ich wykonanie. Trzeba mieć przy tym na uwadze, że o tym jaki charakter ma pismo strony ostatecznie decyduje strona, a nie organ administracyjny. (por. wyrok NSA z 23.04. 1993 r. SA/Kr 2342/92 niepubl., za M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks Postępowania administracyjnego. Komentarz. Zakamycze 2005). W tej sytuacji trudno zaakceptować stanowisko organów, które odmawiając wydania skarżącej żądanego przez nią zaświadczenia, za decydujący w niniejszej sprawie uznały tytuł pisma z 5.06.2006 r. a nie jego zawartość. W szczególności organ, do którego zwraca się strona z żądaniem załatwienia określonej sprawy przez ten organ powinien udzielić wnioskodawcy niezbędnych wskazówek do czego zobowiązuje treść art. 9 kpa., a tego w niniejszej sprawie organy nie uczyniły przesądzając, że w/w pismo jest wnioskiem o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.

W tej sytuacji trudno przyjąć, że organ I instancji, po złożeniu przez B. M. pisma z 5.06.2006 r., nie dysponował zgłoszeniem inwestora o zakończeniu budowy przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego w S. przy ul. [...] na działce nr ew. [...]. Należy podkreślić, że postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń ma charakter zbliżony do postępowania administracyjnego jakkolwiek art. 217 kpa i następne nie wskazują na odpowiednie stosowanie przepisów kpa, co jednak nie oznacza, że odpowiednie stosowanie tych przepisów jest nieuzasadnione. W szczególności, poza przepisami szczególnymi, zastosowane powinny być ogólne zasady postępowania administracyjnego w tym zasada praworządności (art. 6 kpa),zasada prawdy obiektywnej nakazująca dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego oraz załatwienie sprawy z uwzględnienie interesu społecznego i słusznego interesu strony (art. 7), zasada pogłębionego zaufania obywateli do organów państwa (art. 8) oraz zasada udzielania informacji, nakazująca organom czuwania nad tym aby strony nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa i w tym celu udzielały im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek. (art. 9). Odnosząc powyższe do niniejszej sprawy trzeba wskazać, iż organy I i II instancji w zaskarżonym postanowieniu i poprzedzającym go postanowieniu I instancji powołując decyzję PINB dla Powiatu [...] z [...].06.2005 r., znak: [...] oraz decyzję WINB w K. z [...].09.2006 r. znak: [...], nie rozważyły możliwych konsekwencji stanowiska przyjętego przez organ odwoławczy, który uchylił decyzję PINB z [...].06. 2005 r. odmawiającą udzielenia pozwolenia na użytkowanie przedmiotowej inwestycji i umorzył postępowanie przed organem I instancji, co mogło mieć znaczenie dla ustalenia charakteru pisma skarżącej z 5.06.2006 r.

W związku z powyższym należy wskazać, że organy I i II instancji w sposób niezasadny przesadziły, że w niniejszej sprawie nie było podstaw do przyjęcia, iż B. M. złożyła zawiadomienie o zakończeniu inwestycji pn. rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalno-handlowego w S. przy ul. [...] na dz. nr ew. [...] w zakresie piętra i poddasza przedmiotowego budynku ponieważ skarżąca zatytułowała swoje pismo z 5.06.2006 r.: "wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie". A jeśli tak to nie można również zaaprobować postanowień, w których - mimo niezgłoszenia przez organ I instancji sprzeciwu od przedmiotowego zgłoszenia o zakończeniu budowy z 5.06.2006 r. - organ I instancji odmówił B. M. wydania zaświadczenia o niezłożeniu sprzeciwu od zgłoszonego przez nią zawiadomienia o zakończeniu w dniu 29.05.06 inwestycji pn. przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego na mieszkalno-handlowy w S. przy ul. [...], na działce nr ew. [...], a organ II instancji utrzymał go w mocy.

Natomiast w niniejszej sprawie nie znaleziono podstaw do stwierdzenia nieważności zaskarżonego postanowienia oraz poprzedzającego go postanowienia organu I instancji, o co wnosiła strona skarżąca. Przesłanki stanowiące podstawę stwierdzenia nieważności aktów administracyjnych zostały wymienione w art. 156 § 1 kpa. W szczególności nie znalazł zastosowania w niniejszej sprawie wskazany w skardze art. 156 § 1pkt. 2 in fine, nie można bowiem stwierdzić, że naruszenie prawa w niniejszej sprawie nosi znamiona rażącego naruszenia prawa.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. "a- i "c" ustawy z 30.08. 2002 r. o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) orzekł jak w sentencji.

O kosztach orzeczono na podstawie art. 200 p.p.s.a.Powered by SoftProdukt