drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s, Prawo pomocy, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Przyznano prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od wpisu sądowego od wniesionej skargi ponad kwotę
Przyznano prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od wpisu sądowego od wniesionej skargi ponad kwotę, II SA/Lu 211/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-04-30, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Lu 211/08 - Postanowienie WSA w Lublinie

Data orzeczenia
2008-04-30  
Data wpływu
2008-03-21
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Sędziowie
Jarosław Harczuk /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Przyznano prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od wpisu sądowego od wniesionej skargi ponad kwotę
Przyznano prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od wpisu sądowego od wniesionej skargi ponad kwotę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 246 par. 1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie Jarosław Harczuk po rozpoznaniu w dniu 30 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. i M. małżonków J. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie w całości od opłat sądowych w sprawie ze skargi A. i M. małżonków J. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w L. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie nakazania rozbiórki części obiektu budowlanego p o s t a n a w i a I. przyznać A. i M. małżonkom J. prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od wpisu sądowego od wniesionej skargi ponad kwotę 100 (sto) złotych; II. odmówić przyznania prawa pomocy w pozostałym zakresie.

Uzasadnienie

A. i M. małżonkowie J. w skardze wnieśli o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie w całości od opłat sądowych. Skarżący wezwani do wypełnienia urzędowych formularzy wniosku o przyznanie prawa pomocy symbol PPF w zakreślonym terminie (data stempla pocztowego – k. 31) wnieśli wypełnione i podpisane urzędowe formularze wniosku o przyznanie prawa pomocy wnosząc o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych.

Skarżący wezwani do nadesłania oświadczenia wskazującego na wysokość stałych miesięcznych kosztów utrzymania gospodarstwa domowego oraz dokumentów poświadczających wysokość tych wydatków w zakreślonym terminie nadesłali żądane od nich oświadczenia oraz dokumenty źródłowe. W nadesłanym na wezwanie oświadczeniu skarżący ponowili wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie w całości od opłat sądowych.

Referendarz sądowy stwierdził, że:

Wniosek o przyznanie prawa pomocy zasługuje na częściowe uwzględnienie.

Przed przejściem do rozważań nad zasadnością wniosku skarżących wyjaśnić należy, że ze względu na to, iż skarżący w skardze a następnie w oświadczeniu przesłanym w odpowiedzi na wezwanie do nadesłania dodatkowego oświadczenia i dokumentów źródłowych konsekwentnie wnosili o zwolnienie w całości od opłat sądowych ich wniosek o przyznanie prawa pomocy, mimo tego, że na urzędowym formularzu wnieśli o zwolnienie w całości od kosztów sądowych, referendarz sądowy potraktował, jako wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie w całość od opłat sądowych.

Stosownie do art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej "p.p.s.a.", przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie częściowym, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Przesłanki przyznania prawa pomocy osobie fizycznej sformułowane w art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. oparte są na zwrotach szacunkowych, których samodzielne stosowanie wywołuje konieczność oszacowania wystąpienia określonych w zwrotach szacunkowych stanów faktycznych. Dlatego oceniając zasadność wniosku należy wziąć pod uwagę z jednej strony wysokość obciążeń finansowych związanych z danym postępowaniem, a z drugiej istniejące w chwili składania wniosku możliwości finansowe strony wnoszącej o przyznanie prawa pomocy.

Opłaty sądowe w rozpoznawanej sprawie prócz wpisu sądowego od wniesionej skargi wynoszącego 500 złotych (§ 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2003 r., Nr 221, poz. 2193 ze zm.) oraz wpisu sądowego od potencjalnej skargi kasacyjnej wynoszącego 250 złotych (§ 3 w związku z § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi) każdorazowo nie przekroczą kwoty 100 złotych (§ 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi; § 1 i § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych – DZ.U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2192).

Z oświadczeń skarżących wynika, że prowadzą oni wspólne gospodarstwo domowe, zamieszkują w starym, wymagającym remontu domu o powierzchni [...] m2 i utrzymują się z emerytur w kwocie [...] złotych (skarżąca) i [...] złotych (skarżący) oraz dochodu uzyskiwanego za wynajem kwatery dla PKS w miesięcznej kwocie [...] złotych. Łączny miesięczny dochód gospodarstwa domowego skarżących wynosi [...] złotych. Skarżący są właścicielami gospodarstwa rolnego o powierzchni [...] ha, którego dochodowości nie wskazali. Skarżący są osobami starszymi, cierpiącymi na szereg schorzeń wymagających stałego leczenia farmakologicznego. Skarżąca jest inwalidą I grupy a skarżący inwalidą II grupy.

Jak wynika z oświadczenia skarżących z dnia 23 kwietnia 2008 r. ich średnie miesięczne wydatki na utrzymanie gospodarstwa domowego, obliczone w oparciu o dane o wysokości wydatków za okres trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie prawa pomocy wynoszą [...] złote. Na kwotę tą składają się średnie miesięczne wydatki za energię elektryczną i usługi przesyłowe w kwocie [...] złotych (kwota uzyskana z podzielenia przez trzy sumy wydatków na energię elektryczną poniesionych w okresie trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku), ryczałt za wynajem kwatery dla PKS w kwocie [...] złotych, wydatki na gaz w kwocie [...] złotych, wydatki na wodę w kwocie [...] złotych, wydatki na telefon w kwocie [...] złotych (kwota uzyskana z podzielenia przez trzy sumy wydatków za telefon poniesionych w okresie trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku) i leki w kwocie [...] złotych (kwota uzyskana z podzielenia przez dwa sumy wydatków na leki poniesionych w okresie dwóch miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc złożenia wniosku). W marciu 2008 r. skarżący jednorazowo uiścili kwotę [...] złotych tytułem podatku od nieruchomości za rok 2008 a w lutym kwotę [...] złotych tytułem ubezpieczenia budynków.

Wniosek o przyznanie prawa pomocy prócz sytuacji materialnej skarżący uzasadnili również tym, że nie są w stanie ponosić wraz z kosztami ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika procesowego wydatków na opłaty sądowe.

W ocenie referendarza sądowego skarżący wykazali, że nie są w stanie uiścić w całości wpisu sądowego od wniesionej skargi bez narażenia się na uszczerbek w koniecznych kosztach utrzymania. Skarżącym po poniesieniu wydatków związanych z kosztami utrzymania gospodarstwa domowego i zakupu leków pozostaje kwota [...] złotych. Na osobę w gospodarstwie domowym skarżących na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych przypada więc kwota [...] złotych. Uiszczenie przez skarżących jednorazowo całej kwoty wpisu sądowego od wniesionej skargi spowodowałoby, że kwota przypadająca na osobę w ich gospodarstwie domowym wyniosłaby [...] złote. Referendarz sądowy ze względu na to, że kwota ta byłaby wyższa jedynie o [...] złotych od kwoty, która stosowanie do unormowania art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 ze zm.) w związku z § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2006 r. Nr 135, poz. 950) przypadając na osobę w rodzinie może jedynie w stopniu minimalnym zapewnić pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania koniecznego uznał, iż uiszczenie przez skarżących w całości wpisu sądowego od wniesionej skargi narazi ich na uszczerbek w koniecznych kosztach utrzymania.

W ocenie referendarza sądowego skarżący mają realne możliwości ponoszenia opłat sądowych w kwocie nieprzekraczającej 100 złotych jak i zabezpieczenia środków na poczet przyszłego wpisu sądowego od potencjalnej skargi kasacyjnej.

Uiszczenie przez skarżących opłaty sądowej w kwocie nieprzekraczającej 100 złotych tytułem części wpisu sądowego od wniesienia skargi czy uiszczenie tej kwoty tytułem innych opłat sądowych, nie spowoduje takiego zmniejszenia wysokości kwoty pozostającej im po opłaceniu wydatków związanych z kosztami utrzymania gospodarstwa domowego, które uniemożliwiłoby im pokrycie wydatków związanych z wyżywieniem czy innymi potrzebami życiowymi. W przypadku natomiast wpisu sądowego od potencjalnej skargi kasacyjnej podnieść należy, że sytuacja materialna skarżących daje im możliwość poczynienia oszczędności nie narażając ich na uszczerbek utrzymania koniecznego, które umożliwią im uiszczenie całego wpisu sądowego od potencjalnej skargi kasacyjnej. Do wniosków tych prowadzi porównanie wysokości dochodu gospodarstwa domowego skarżących do wysokość ich średnich miesięcznych wydatków związanych z utrzymaniem gospodarstwa domowego jak i to, iż jak wykazali w oświadczeniu z dnia 23 kwietnia 2008 r. jednorazowo uiszczali oni kwoty wielokrotnie przewyższające kwotę 100 złotych jak i kwotę wpisu sądowego od potencjalnej skargi kasacyjnej, co miało miejsce w przypadku opłacenia podatku od nieruchomości i ubezpieczenia budynków. Przy czym jednorazowe uiszczenie tytułem podatku od nieruchomości kwoty [...] złotych miało miejsce już po ustanowieniu profesjonalnego pełnomocnika procesowego a więc już w czasie, kiedy mogły wystąpić związane z tym określone koszty. To zaś dowodzi tego, że wbrew twierdzeniom skarżących wydatki związane z ustanowieniem profesjonalnego pełnomocnika procesowego nie są dla nich na tyle uciążliwe, aby uniemożliwić im ponoszenie innych wydatków i to znacznie wyższych od opłat sądowych związanych z niniejszą sprawą.

Z tych powodów referendarz sądowy zwolnił skarżących od wpisu sadowego od wniesionej skargi ponad kwotę 100 złotych i odmówił przyznania prawa pomocy w pozostałym zakresie.

Wobec powyższego, referendarz sądowy działając na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a. i art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. należało orzec jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt