drukuj    zapisz    Powrót do listy

6138 Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy, Odrzucenie skargi, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono skargę, II SA/Gl 217/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-06-25, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Gl 217/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach

Data orzeczenia
2008-06-25 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-02-18
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Sędziowie
Łucja Franiczek /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6138 Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Łucja Franiczek po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

W dniu [...] r. M. B. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. W skardze zawarty został wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych. Wniosek ten referendarz sądowy prawomocnym zarządzeniem z dnia 10 kwietnia 2008 r. pozostawił bez rozpoznania.

Wobec powyższego zarządzeniem z dnia 9 maja 2008 r. skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie [...] zł. W zarządzeniu tym wskazano, iż wpłaty należy dokonać w kasie Sądu lub na podany rachunek bankowy - w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

W wyznaczonym terminie skarżąca wystąpiła z wnioskiem o cofnięcie przedmiotowej skargi, prosząc jednocześnie o umorzenie kosztów sądowych.

Do dnia posiedzenia w niniejszej sprawie skarżąca nie uiściła wymaganego wpisu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej w skrócie ustawy, Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, jako pismo wszczynające postępowanie przed sądem administracyjnym, podlega wpisowi, którego wysokość

w niniejszej sprawie została określona zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.).

W myśl art. 220 § 3 ustawy skarga, od której mimo wezwania nie został

w terminie uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W rozpoznawanej sprawie skarżąca mimo prawidłowego wezwania nie uiściła wymaganego wpisu należało zatem jej skargę odrzucić. Jednocześnie podkreślić należy, iż oświadczenie skarżącej o cofnięciu skargi nie mogło rodzić żadnych skutków prawnych, gdyż dopiero uiszczenie wpisu obliguje Sąd do podjęcia dalszych czynności, w tym badania dopuszczalności tegoż cofnięcia.

Wobec powyższego Sąd, działając na podstawie art. 220 § 3 ustawy, orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt