drukuj    zapisz    Powrót do listy

6242 Odroczenie   terminu  odbycia zasadniczej służby wojskowej, Wstrzymanie wykonania aktu, Minister Obrony Narodowej, Odmówiono wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji, II SA/Wa 1059/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-11, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Wa 1059/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-08-11  
Data wpływu
2008-07-30
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Anna Mierzejewska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6242 Odroczenie   terminu  odbycia zasadniczej służby wojskowej
Hasła tematyczne
Wstrzymanie wykonania aktu
Sygn. powiązane
II OZ 1067/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-17
Skarżony organ
Minister Obrony Narodowej
Treść wyniku
Odmówiono wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 61 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Anna Mierzejewska po rozpoznaniu w dniu 11 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku J. K. z dnia 27 czerwca 2008 r. o wstrzymanie wykonania decyzji Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w W. z dnia [...] czerwca 2008 r. nr [...] w przedmiocie powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej p o s t a n a w i a: - odmówić wstrzymania wykonania decyzji-

Uzasadnienie

Skarżący J. K. w skardze z dnia 27 czerwca 2008 r. na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w W. z dnia z dnia [...] czerwca 2008 r. nr [...] w przedmiocie powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej złożył jednocześnie wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Stosownie do treści art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Podkreślić należy, że wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji jest więc możliwe tylko wtedy, gdy jej wykonanie grozi wyrządzeniem znacznej szkody lub spowodowałoby trudne do odwrócenia skutki.

Oznacza to, że obowiązek dowodzenia w tym zakresie spoczywa na wnioskodawcy, a nie na Sądzie. Strona jest zobowiązana wykazać, że szkoda, która powstanie w wyniku wykonania decyzji będzie znaczna, a skutki jej wykonania - trudne do odwrócenia. W tym celu skarżący winien tak określić ewentualną szkodę, by Sąd mógł ocenić, w oparciu o konkretne dane, że jej wielkość będzie znaczna, a skutki trudne do odwrócenia.

Wskazać należy, że uzasadnienie wniosku winno odnosić się do konkretnych okoliczności świadczących o tym, że w stosunku do wnioskodawcy wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji jest uzasadnione. Brak natomiast uzasadnienia wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji uniemożliwia jego merytoryczną ocenę (vide: post. NSA z dnia 18 maja 2004 r., FZ 65/04, niepubl.).

W złożonym wniosku skarżący nie wykazał by wykonanie zaskarżonej decyzji spowodowało wystąpienie jednej z przesłanek dopuszczalności wstrzymania wykonania, samo wskazanie na naruszenie zasad postępowania administracyjnego przy podejmowaniu zaskarżonej decyzji nie stanowi wystarczającej podstawy do wstrzymania wykonania tej decyzji. Ponadto wskazać należy, iż wykonanie zaskarżonej decyzji nie ograniczy prawa skarżącego do kształcenia się i zdobywania kwalifikacji zawodowych w terminie późniejszym.

W świetle powyższego należy przyjąć, że skarżący nie wykazał, iż wykonanie zaskarżonej decyzji wiąże się z niebezpieczeństwem wyrządzenia znacznej szkody.

Z tych względów, na podstawie art. 61 § 3 i 5 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt