drukuj    zapisz    Powrót do listy

6550, Przywrócenie terminu, Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Odmówiono przywrócenia terminu, I SA/Lu 405/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-08-28, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Lu 405/08 - Postanowienie WSA w Lublinie

Data orzeczenia
2008-08-28  
Data wpływu
2008-07-21
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Sędziowie
Halina Chitrosz-Roicka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6550
Hasła tematyczne
Przywrócenie terminu
Sygn. powiązane
II GSK 675/09 - Wyrok NSA z 2010-07-14
II GZ 297/08 - Postanowienie NSA z 2009-02-26
Skarżony organ
Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Treść wyniku
Odmówiono przywrócenia terminu
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 86 § 1 i § 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Halina Chitrosz po rozpoznaniu w dniu 28 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.K. na decyzję Dyrektora L. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie płatności do gruntów rolnych na 2007 r. postanawia : - odmówić przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi.

Uzasadnienie

M. K. w ustawowym terminie złożyła skargę na decyzję Dyrektora L.Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

z dnia [...] Nr [...]

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału skarżąca została wezwana do usunięcia braku formalnego skargi poprzez podanie wartości przedmiotu zaskarżenia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania po rygorem odrzucenia skargi.

W dniu 28 lipca 2008 r. skarżąca otrzymała przedmiotowe wezwanie. Termin na uzupełnienie wskazanego braku upływał w dniu 4 sierpnia 2008 r. Pismem wniesionym w dniu 6 sierpnia 2008 r. skarżąca określiła wartość przedmiotu zaskarżenia. Jednocześnie w tym samym dniu złożyła wniosek o przywrócenie terminu do usunięcia braku formalnego. Uzasadniając wniosek, M. K.wskazała, iż wezwanie odebrała podczas przypadkowego pobytu w domu w trakcie wyjazdu wakacyjnego, z którego wróciła 1 sierpnia 2008 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy , sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Z kolei z § 2 wymienionego przepisu wynika, iż przywrócenie terminu nie jest dopuszczalne, jeżeli uchybienie terminu nie powoduje dla strony ujemnych skutków w zakresie postępowania sądowego.

Na wstępie należy podkreślić, iż wniosek skarżącej był dopuszczalny bowiem uchybienie terminu powodowało ujemny skutek w postaci odrzucenia skargi. Pozostaje zatem rozważyć, czy złożony wniosek zasługiwał na uwzględnienie.

Brak winy w uchybieniu terminu powinien być oceniany z uwzględnieniem wszystkich okoliczności konkretnej sprawy. Należy przy tej ocenie stosować obiektywne normy staranności, jakiej można wymagać od strony dbającej należycie o własne interesy. Przywrócenie terminu ma charakter wyjątkowy i może mieć miejsce tylko wtedy, gdy uchybienie terminu nastąpiło wskutek przeszkody, której strona nie mogła usunąć, nawet przy użyciu największego w danych warunkach wysiłku. Skoro przywracanie terminu powinno odbywać się wyjątkowo to i sytuacje na to pozwalające winny być szczególne. Najczęściej wśród okoliczności świadczących o braku winy wymienia się te spowodowane warunkami atmosferycznymi lub stanem zdrowia osoby zainteresowanej. Natomiast w niniejszej sprawie skarżąca wywodzi, iż pismo z sądu odebrała w takcie przypadkowego pobytu w domu, gdyż w tym czasie przebywała na wakacjach. Po pierwsze, fakt przebywania na wakacjach nie zwalnia strony od podejmowania czynności w postępowaniu sądowym. Nie stanowi on bowiem sytuacji nadzwyczajnej uzasadniającej uchybienie terminu. Po drugie z wniosku wynika, iż skarżąca wróciła z wyjazdu już 1 sierpnia 2008 r. a tymczasem termin do uzupełnienia braku upływał 4 sierpnia 2008 r. Strona miała zatem aż trzy dni aby wysłać do sądu pismo z informacją o wartości przedmiotu zaskarżenia. W ocenie sądu w sprawie zachodzi wina po stronie M. K. w niedokonaniu omawianej czynności procesowej co powoduje, iż wniosek o przywrócenie terminu nie zasługuje na uwzględnienie.

W świetle powyższych rozważań, na podstawie art. 86 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak na wstępie.Powered by SoftProdukt