drukuj    zapisz    Powrót do listy

6013 Przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,, Odrzucenie skargi, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Odrzucono skargę, II SA/Go 492/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-09-28, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Go 492/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp.

Data orzeczenia
2010-09-28 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2010-07-02
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Sędziowie
Maria Bohdanowicz /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6013 Przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 32, art. 33, art. 35, art. 46, art. 47, art. 49 § 1, art. 57, art. 58 § 1 pkt 3, art. 220 § 1 i § 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 2003 nr 221 poz 2193 § 2 ust. 3 pkt 1
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Maria Bohdanowicz po rozpoznaniu w dniu 28 września 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G.N., K.N. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie przywrócenia poprzedniego sposobu użytkowania piwnicy postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Pismem z dnia [...] czerwca 2010 r. skarżący G.N. i K.N., reprezentowani przez zarządcę nieruchomości – T.S. Przedsiębiorstwo "L", wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. skargę na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] maja 2010 r., nr [...] w przedmiocie przywrócenia poprzedniego sposobu użytkowania piwnicy.

W odpowiedzi na skargę organ administracji publicznej wniósł o jej oddalenie.

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 9 lipca 2010 r. wezwano pełnomocnika skarżących do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 500 zł, w terminie

7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi (k. 8 akt sprawy).

Jednocześnie, pełnomocnik – T.S. został wezwany do usunięcia,

w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, braków formalnych skargi poprzez jej podpisanie, nadesłanie czterech jej odpisów, a ponadto do złożenia pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu skarżących przed wojewódzkim sądem administracyjnym, z jednoczesnym wykazaniem, iż jest jedną z osób wymienionych w art. 35 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a., pod rygorem odrzucenia skargi (k. 9 akt sprawy).

Z uwagi na fakt, iż przesyłka listowa zawierająca opisane wyżej wezwania nie została podjęta przez adresata w terminie, zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 6 sierpnia 2010 r. wezwano G.N. i K.N. do usunięcia, w terminie 7 dni, braków formalnych skargi poprzez jej podpisanie przez oboje skarżących, nadesłanie czterech jej odpisów oraz do przesłania dokumentu pełnomocnictwa procesowego zawierającego umocowanie dla T.S. do działania w imieniu skarżących przed wojewódzkim sądem administracyjnym i wykazania, że należy do osób, o których mowa w art. 35 § 1 p.p.s.a., które mogą występować w charakterze pełnomocnika, pod rygorem przyjęcia, iż skarżący działają w postępowaniu osobiście.

Ponadto, skarżący wezwani zostali do uiszczenia solidarnie, w terminie 7 dni, wpisu sądowego od złożonej skargi w kwocie 500 zł, pod rygorem odrzucenia skargi

(k. 13 akt sprawy).

Powyższe wezwania doręczono skarżącym – w trybie doręczenia zastępczego – w dniu 11 sierpnia 2010 r. (zwrotne potwierdzenia odbioru – k. 18 i 19 akt sprawy).

Pomimo upływu zakreślonego przez Sąd terminu G.N. i K.N. nie uiścili wymaganego wpisu, ani nie usunęli braków formalnych skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skargę należało odrzucić.

Z art. 57 § 1 i art. 58 § 3 w związku z art. 49 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia

2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), dalej w skrócie p.p.s.a., wynika, że sąd z urzędu zobligowany jest do badania wymogów formalnych skargi oraz jej dopuszczalności, zarówno z przyczyn podmiotowych, jak i przedmiotowych. W myśl art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych. Należy bowiem wskazać, iż postępowanie sądowoadministracyjne zainicjowane może być i toczyć się wyłącznie na podstawie skutecznie wniesionej skargi. Stosownie do treści art. 57 p.p.s.a., skarga ta powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, tzn. winna zawierać między innymi wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności, oznaczenie organu którego działania lub bezczynności dotyczy, określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego. Ponadto, zgodnie z art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a. każde pismo strony powinno zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.

Z uwagi na ustalenie w toku czynności wstępnych, iż złożona skarga zawiera podpis zarządcy nieruchomości – T.S. jako osoby reprezentującej oboje skarżących, pismem z dnia [...] lipca 2010 r. wezwano go do przedłożenia pełnomocnictwa procesowego do działania w ich imieniu przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz do wykazania, czy jest jedną z osób wymienionych w art. 35 § 1 p.p.s.a.

Zgodnie bowiem z art. 35 § 1 p.p.s.a. pełnomocnikiem strony będącej osobą fizyczną może być adwokat lub radca prawny, a ponadto inny skarżący lub uczestnik postępowania, jak również rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia, a także inne osoby, jeżeli przewidują to przepisy szczególne. Regulacja art. 35 p.p.s.a. wymienia zatem krąg podmiotów uprawnionych do występowania w sprawie w charakterze pełnomocników stron i daje podstawę do wyróżnienia dwóch kategorii takich pełnomocników. Pierwszą z nich są profesjonalni pełnomocnicy, którzy zawodowo trudnią się świadczeniem usług prawniczych, do drugiej kategorii zaliczymy natomiast pełnomocników, których łączą ze stroną więzy osobiste bądź procesowe. Wyliczenie z art. 35 p.p.s.a. ma charakter wyczerpujący, co oznacza, że osoba nie spełniająca wymagań wskazanych w omawianej normie, nie może działać jako pełnomocnik procesowy w postępowaniu przed sądem administracyjnym.

Z akt sprawy wynika, iż przesyłka listowa zawierająca powyższe wezwanie,

a także wezwanie do podpisania skargi, nadesłania czterech jej odpisów poświadczonych za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanych celem doręczenia uczestnikom postępowania oraz wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego, została zwrócona przez Urząd Pocztowy z adnotacją "nie podjęto w terminie" (k. 12 akt sprawy).

W tej sytuacji Sąd skierował bezpośrednio do G.N. i K.N. wezwanie do uzupełnienia braków formalnych skargi oraz do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego od skargi.

Jak wynika bowiem z treści art. 220 § 1 p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, jako pismo wszczynające postępowanie przed sądem administracyjnym, podlega wpisowi, którego wysokość w niniejszej sprawie została określona zgodnie

z § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.) i wyniosła 500 zł.

Ponadto jednym z wymogów formalnych skargi jako pisma procesowego, na podstawie przepisu art. 47 p.p.s.a., jest obowiązek dołączenia jej odpisów i odpisów załączników dla doręczenia ich stronom postępowania.

Zgodnie z treścią art. 32 p.p.s.a. stronami w postępowaniu sądowoadministracyjnym są skarżący oraz organ, którego działanie lub bezczynność jest przedmiotem skargi. Przepis art. 33 p.p.s.a. stanowi natomiast, że uczestnikiem postępowania na prawach strony jest osoba, która brała udział w postępowaniu administracyjnym, a nie wniosła skargi, jeżeli wynik sprawy dotyczy jej interesu prawnego.

W przedmiotowej sprawie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w Gorzowie Wlkp. został nadesłany tylko jeden odpis skargi. Z uwagi na fakt, że

w sprawie w charakterze uczestników postępowania biorą udział dodatkowo: E.P., M.S., R.S., S.M. i M.M., koniecznym było złożenie przez skarżących jeszcze czterech egzemplarzy skargi, celem doręczenia w/w uczestnikom.

Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych skargi oraz odpis zarządzenia

o wezwaniu do uiszczenia solidarnie wpisu zostały doręczone skarżącym, w trybie doręczenia zastępczego, dnia 11 sierpnia 2010 r. Skarżących pouczono o skutkach prawnych niewykonania wezwania. Termin do jego wykonania upłynął bezskutecznie

z dniem 18 sierpnia 2010 r.

Z dokonanych przez Sąd ustaleń wynika, że w wyznaczonym terminie skarżący nie uzupełnili braków skargi, ani nie uiścili wpisu sądowego, do którego zostali wezwani.

W konsekwencji, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 oraz art. 220 § 1 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt