drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s, Budowlane prawo, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Odrzucono skargę, II SA/Lu 269/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-06-26, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Lu 269/08 - Postanowienie WSA w Lublinie

Data orzeczenia
2008-06-26  
Data wpływu
2008-04-16
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Sędziowie
Leszek Leszczyński /przewodniczący/
Krystyna Sidor /sprawozdawca/
Jerzy Stelmasiak
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne
Budowlane prawo
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 50 par.1, art. 58 par. 1 pkt 6
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Leszek Leszczyński, Sędziowie Sędzia NSA Krystyna Sidor (sprawozdawca), Sędzia NSA Jerzy Stelmasiak, Protokolant Asystent sędziego Beata Skubis-Kawczyńska, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 26 czerwca 2008 r. sprawy ze skargi M. M. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...], nr [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 50 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz.1270 ze zm.) uprawnionym do wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego jest każdy, kto ma w tym interes prawny, a także Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym. Skargę może wnieść również inny podmiot, któremu ustawy przyznają takie prawo. (§ 2)

O interesie prawnym decyduje to, czy podmiot wnoszący skargę do sądu administracyjnego działa bezpośrednio we własnym imieniu i czy ma roszczenie o przyznanie uprawnienia lub zwolnienie z nałożonego obowiązku i istnieje wówczas, kiedy można wskazać przepis prawa materialnego, z którego można wywieść dla danego podmiotu określone prawa lub obowiązki (por. J.P. Tarno w: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2004, s. 89)

M. M. nie wykazał, że rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie może wpłynąć na jego sytuację prawną.

Zaskarżona decyzja Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [..]., znak: [..] dotyczy nakazu rozbiórki żelbetowej komory na ścieki sanitarne (szamba) na działce nr [..] położonej w miejscowości Z. skierowanego do J. M. i A. D., właścicieli tej działki i została wydana w postępowaniu wznowieniowym.

W postępowaniu w tym przedmiocie interes prawny do wniesienia skargi mają przede wszystkim adresaci decyzji o nakazie rozbiórki, którymi mogą być - zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016) - inwestor, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego, w zależności od tego, która z tych osób ma tytuł prawny umożliwiający wykonanie decyzji (por. Z. Kostka w: Prawo budowlane. Komentarz, ODDK Gdańsk 2004., s. 150), jak i właściciele działki, na której znajduje się obiekt budowlany (o ile nie do nich skierowany jest nakaz rozbiórki), których interes prawny wynika z prawa własności tj. z art. 140 k.c. w zw. z art. 47 i 48 z k.c. (por. wyrok NSA z dnia 21 lutego 2002r., II SA/Gd 1705/99), ewentualnie właściciele działek sąsiednich (zależnie od okoliczności sprawy).

Z akt sprawy wynika, że M. M. nie brał udziału w postępowaniu przed organami administracyjnymi i nie należy do kręgu wskazanych wyżej osób: nie do niego została skierowana decyzja o nakazie rozbiórki i nie jest on właścicielem działki nr [..], na której znajduje się szambo, jak i działek sąsiednich. Fakt wykonywania szamba wspólnie z synem J. M. nie ma natomiast znaczenia, skoro obecnie nie posiada on tytułu prawnego do działki nr [..], umożliwiającego wykonanie nakazu rozbiórki. Natomiast kwestia ewentualnych rozliczeń z synem z tego tytułu nie podlega ocenie organu budowlanego (por. II SA/Kr 1914/98)

W tej sytuacji skarga M. M. nie może być merytorycznie rozpoznana i podlega odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz.1270)

Z tych względów Sąd orzekł, jak w sentencji.Powered by SoftProdukt