drukuj    zapisz    Powrót do listy

6274 Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemca, Administracyjne postępowanie Odrzucenie skargi, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Odrzucono skargę, V SA/Wa 928/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-24, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

V SA/Wa 928/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-06-24 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-03-31
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Irena Jakubiec-Kudiura /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6274 Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemca
Hasła tematyczne
Administracyjne postępowanie
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 § 1 pkt 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący sędzia WSA - Irena Jakubiec-Kudiura po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. Sp. z o.o. we W. na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia ... stycznia 2008 r. Nr ... w przedmiocie zgłoszenia sprzeciwu na wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości postanawia: odrzucić skargę;

Uzasadnienie

Pismem z dnia ... lutego 2008r., pełnomocnik A. Sp. z o.o. wniósł za pośrednictwem organu skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia ... stycznia 2008r.

Zgodnie z zarządzeniem Sądu z dnia ... kwietnia 2008r., pełnomocnik skarżącej w osobie r.pr. B. K., został wezwany do usunięcia braku formalnego skargi przez nadesłanie pełnomocnictwa procesowego uprawniającego w/w pełnomocnika do reprezentowania skarżącej w postępowaniu sądowoadministracyjnym i potwierdzającego takie umocowanie w dacie wniesienia skargi oraz do nadesłania pełnego (w oryginale lub poświadczonej za zgodność kopii) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, potwierdzającego uprawnienie do udzielenia pełnomocnictwa z daty wniesienia skargi.

W wezwaniu zawarto adnotację, iż uzupełnienie braków formalnych skargi winno nastąpić w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania pod rygorem skutków procesowych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje:

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, że Sąd nie udziela wskazówek i pouczeń stronom występującym w sprawie z adwokatem lub radcą prawnym. Obowiązek ten spoczywa na sądzie, gdy pełnomocnikiem strony jest inna osoba niż profesjonalny pełnomocnik.

W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego przyjęty został pogląd, który Sąd w niniejszej sprawie podziela, że gdy wnoszącym skargę jest pełnomocnik, który nie złożył pełnomocnictwa, wezwanie do uzupełnienia braku formalnego skargi na podstawie art. 49 § 1 i art. 46 § 3 w zw. z art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. -Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - dalej ustawy p.p.s.a. - należy skierować do wnoszącego skargę pełnomocnika (orzeczenie NSA z dnia 4.04.2007r, sygn. akt I GSK 1041/06, ONSAiWSA 2004/3/53), co w niniejszej sprawie miało miejsce.

Wezwanie Sądu zostało doręczone pełnomocnikowi skarżącej w trybie art. 67 § 5 w zw. z art. 72 p.p.s.a. w dniu 30 kwietnia 2008r., (dowód: k-26 akt sądowych), zaś

2

Sygn. akt VSA/Wa 928/08

braki formalne skargi nie zostały do dnia dzisiejszego uzupełnione, wobec czego na mocy art. 58 § 1 pkt 3 ustawy procesowej Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt