drukuj    zapisz    Powrót do listy

6072 Scalenie oraz podział nieruchomości, , Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Przyznano prawo pomocy w całości, II SA/Łd 399/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-07-10, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Łd 399/08 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2008-07-10  
Data wpływu
2008-05-26
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Agnieszka Grosińska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6072 Scalenie oraz podział nieruchomości
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Przyznano prawo pomocy w całości
Sentencja

Dnia 10 lipca 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział II w składzie następującym: Referendarz sądowy Agnieszka Grosińska po rozpoznaniu w dniu 10 lipca 2008 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku A.P. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi A.P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości p o s t a n a w i a przyznać skarżącej prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego. AG

Uzasadnienie

II SA/Łd 399/08

U Z A S A D N I E N I E

A.P. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. w przedmiocie odmowy uchylenie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. Jednocześnie skarżąca wystąpiła z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym.

Jak wynika ze złożonego oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach, A.P. jest wdową, prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe. Posiada dom o powierzchni 72 m kw. z kamienia wapiennego oraz nieruchomość rolną o powierzchni 0,93 ha. Strona osiąga dochody z tytułu emerytury w wysokości 1252 złotych. Skarżąca nie zadeklarowała posiadania oszczędności, papierów wartościowych ani wartościowych przedmiotów. W uzasadnieniu wniosku strona podniosła, iż ma 73 lata i jest osobą schorowaną, przez co ponosi znaczne koszty leczenia. Ponadto, z powodu choroby jest zmuszona korzystać z opieki osób trzecich. Skarżąca wskazała również wysokość wydatków, jakie ponosi miesięcznie w związku z utrzymaniem.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje.

Stosownie do przepisów art. 243 § 1 i art. 246 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.Nr 153 poz. 1270 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a., osobie fizycznej przyznaje się, na jej wniosek, prawo pomocy w zakresie całkowitym, jeżeli wykaże, iż nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, a w zakresie częściowym, jeżeli wykaże, iż nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Wykazanie powyższych okoliczności powinno nastąpić poprzez złożenie stosownego oświadczenia obejmującego dokładne dane o stanie rodzinnym i majątkowym. Od Sądu zależy uznanie oświadczenia za wystarczające dla przyznania prawa pomocy.

Mając na uwadze sytuację osobistą i materialną przedstawioną przez stronę skarżącą, a w szczególności stan zdrowia i wiek skarżącej, powodujący zwiększone wydatki, Sąd uznał za uzasadnione przyznanie skarżącej prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika w osobie radcy prawnego. Zdaniem Sądu strona w sposób dostateczny wykazała, iż zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a., o czym świadczy przede wszystkim sytuacja materialna, którą kształtuje w znacznej mierze wysokość osiąganego dochodu.

Wobec powyższego, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 w związku z art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a., orzekł jak w postanowieniu.

AGPowered by SoftProdukt