drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s, Budowlane prawo Odrzucenie skargi, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Odrzucono skargę, II SA/Rz 341/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-07-10, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Rz 341/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie

Data orzeczenia
2008-07-10 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-05-29
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Sędziowie
Jolanta Ewa Wojtyna /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne
Budowlane prawo
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par. 1 pkt 3, art. 47 par. 1, art. 46 par. 1 pkt 4
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Ewa Wojtyna po rozpoznaniu w dniu 10 lipca 2008 roku w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. S. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] marca 2008r. znak: [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki samowolnie wybudowanego komina stalowego - postanawia - odrzucić skargę.

Uzasadnienie

W dniu 28 kwietnia 2008r. A. S. złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargę na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] marca 2008r. znak: [...] utrzymującą w mocy decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] grudnia 2006r. znak: [...], która nakazywała wyżej wymienionej dokonanie rozbiórki samowolnie wybudowanego komina stalowego zlokalizowanego na działce nr [...] położonej

w L. przy ul. H.

Ze względu na fakt, iż skarga powyższa zawierała braki formalne wezwano A. S. do podpisania skargi oraz przedłożenia 6 egzemplarzy jej odpisów poświadczonych za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanych. Jednocześnie wskazano, iż wezwanie należy wykonać w terminie 7 dni, licząc od daty jego doręczenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie zostało doręczone skarżącej w dniu 11 czerwca 2008r., o czym świadczy jej podpis na zwrotnym potwierdzeniu jego odbioru.

Termin do uzupełnienia braków skargi upłynął względem A. S.

w dniu 18 czerwca 2008r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zważył, co następuje:

Wedle art. 46 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), powoływanej dalej jako P.p.s.a. każde pismo strony postępowania sądowoadministracyjnego a zatem i skarga (art. 57 § 1 P.p.s.a.) powinno zawierać podpis tej strony bądź też jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Z kolei zgodnie z art. 47 § 1 P.p.s.a. do skargi należy dołączyć jej odpisy w celu doręczenia ich pozostałym uczestnikom postępowania. Nieuzupełnienie powyższych wymogów skargi - na wezwanie Sądu - skutkuje koniecznością jej odrzucenia na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 P.p.s.a.

Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, iż skardze A. S. nie można nadać dalszego biegu. Nie została ona bowiem podpisana, jak też nie dołączono do niej stosownej liczby odpisów.

Dlatego też orzeczono jak w sentencji, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 w zw.

z art. 46 § 1 pkt 4 i art. 47 § 1 P.p.s.a.Powered by SoftProdukt