drukuj    zapisz    Powrót do listy

6320 Zasiłki celowe i okresowe, Inne, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Oddalono zażalenie, I OZ 615/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-28, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I OZ 615/08 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2008-08-28 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-07-28
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Tomasz Zbrojewski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
IV SA/Gl 939/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-10-18
I OSK 887/07 - Wyrok NSA z 2008-04-03
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 49, art. 184, art. 197 § 2, art. 250
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 2002 nr 163 poz 1348 § 20
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.
Sentencja

Dnia 28 sierpnia 2008 roku Naczelny Sąd Administracyjny w osobie: Sędziego NSA Tomasza Zbrojewskiego po rozpoznaniu w dniu 28 sierpnia 2008 roku na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia adwokata J. P. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 17 czerwca 2008 roku o sygn. akt IV SA/Gl 939/05 o odmowie przyznania kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi T. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego p o s t a n a w i a: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie

I OZ 615/08

U Z A S A D N I E N I E

Postanowieniem z dnia 17 czerwca 2008 r. o sygn. akt IV SA/Gl 939/05 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach odmówił przyznania adwokatowi J. P. kosztów nieopłaconej pomocy prawnej.

Jak wynika z uzasadnienia, wyrokiem z dnia 18 października 2006 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę T. M., wniesioną na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] w przedmiocie zasiłku celowego.

Postanowieniem z dnia 10 listopada 2006 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uwzględnił wniosek skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata z urzędu, którym wyznaczony został przez Okręgową Radę Adwokacką w K. adwokat J. P..

Skarżący, reprezentowany przez pełnomocnika w osobie adwokata J. P., złożył skargę kasacyjną od wyroku z dnia 18 października 2006 r., w której zawarty został również wniosek o zasądzenie kosztów pomocy prawnej udzielonej skarżącemu z urzędu. Wniosek ten nie zawierał jednak oświadczenia, że koszty nie zostały opłacone w całości lub w części.

Odmawiając przyznania wynagrodzenia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wskazał, iż zgodnie z art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wyznaczony w ramach przyznanego prawa pomocy pełnomocnik procesowy otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych albo rzeczników patentowych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków. Szczegółowe zasady przyznania wynagrodzenia reguluje natomiast rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, którego § 20 stanowi, iż wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej obligatoryjnie powinien zawierać oświadczenie, że koszty te nie zostały zapłacone w całości lub części.

Mając na uwadze powyższe, Sąd I instancji stwierdził, iż jakkolwiek pełnomocnik sporządził i wniósł skargę kasacyjną, która była przedmiotem rozpoznania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w dniu 3 kwietnia 2008 r., to jednak nie wypełnił on dyspozycji przepisu § 20 rozporządzenia i nie złożył wymaganego oświadczenia, co dało podstawę do odmowy przyznania wynagrodzenia.

W zażaleniu na powyższe postanowienie adwokat J. P. wniósł o jego uchylenie i przyznanie należnych mu kosztów z tytułu udzielonej pomocy prawnej. Autor zażalenia wskazał, iż Sąd I instancji dopuścił się naruszenia przepisów prawa materialnego, a w szczególności rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu poprzez przyjęcie, że "złożenie oświadczenia o niepokrytych kosztach zawodowych przesądza o należnościach adwokata do zapłaty wynagrodzenia w sprawach wyznaczonych z urzędu". Wnoszący zażalenie podkreślił, że pełnomocnik w sprawie został ustanowiony, dokonał czynności wymaganych przez prawo, złożył wniosek o przyznanie mu kosztów i powinien je otrzymać, bo koszty takie rzeczywiście istnieją. Zdaniem pełnomocnika wykładnia, jakiej dokonał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach jest zbyt dowolna, narusza uzasadniony interes adwokata i jako taka nie powinna się ostać.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie podlega oddaleniu.

W niniejszej sprawie nie można Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gliwicach zarzucić naruszenia prawa przy podejmowaniu zaskarżonego postanowienia.

Stosownie do art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 513, poz. 1270 z późn. zm.) - dalej p.p.s.a., wyznaczony adwokat otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej. Zasady te zostały uregulowane w przepisach rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 z późn. zm.).

Stosownie do treści § 20 powyższego rozporządzenia, wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej powinien zawierać oświadczenie, że opłaty nie zostały zapłacone w całości lub w części. Nie ulega wątpliwości, iż z treści przepisu wynika, że aby Skarb Państwa mógł wypłacić wynagrodzenie wyznaczonemu z urzędu pełnomocnikowi konieczne jest złożenie oświadczenia o wskazanej treści, gdyż pozwala to w istocie określić zakres, w jakim wynagrodzenie musi zostać pokryte przez Skarb Państwa.

Wymaga przy tym podkreślenia, iż brak stosownego oświadczenia nie stanowi uchybienia formalnego, które podlegałoby uzupełnieniu na wezwanie Sądu w trybie art. 49 p.p.s.a. Przyjmuje się bowiem iż oświadczenie że opłaty z tytułu udzielenia pomocy prawnej nie zostały wypłacone w całości lub w części, jest nieodzownym elementem uzasadnienia wniosku o przyznanie kosztów, stanowiącym przesłankę do przyjęcia, że praca pełnomocnika nie została już wynagrodzona. Brak takiego oświadczenia wywołuje skutki materialnoprawne, polegające na utracie prawa do wynagrodzenia (tak Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 18 czerwca 2008 roku o sygn. akt I OZ 390/08).

Reasumując, skoro zawarty w skardze kasacyjnej wniosek pełnomocnika strony skarżącej o zasądzenie kosztów zastępstwa adwokackiego z urzędu nie zawierał oświadczenia o ich nieuiszczeniu w całości lub w części, to zasadnie Sąd I instancji odmówił przyznania kosztów udzielonej pomocy prawnej.

Wobec powyższego Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a., orzekł jak w postanowieniu.Powered by SoftProdukt