drukuj    zapisz    Powrót do listy

6031 Uprawnienia do kierowania pojazdami, Prawo pomocy, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Zwolniono od kosztów sądowych
Ustanowiono adwokata, II SA/Ke 193/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-06-11, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Ke 193/08 - Postanowienie WSA w Kielcach

Data orzeczenia
2008-06-11  
Data wpływu
2008-04-14
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Sędziowie
Małgorzata Długońska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6031 Uprawnienia do kierowania pojazdami
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Sygn. powiązane
I OSK 1386/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-24
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Zwolniono od kosztów sądowych
Ustanowiono adwokata
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 258 § 2 pkt 7, art. 245 , art. 246 § 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach Dnia 11 czerwca 2008 r. Referendarz sądowy Małgorzata Długońska po rozpoznaniu w dniu 11 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku D. U. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi D. U. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie uprawnienia do kierowania pojazdami postanawia: I. ustanowić dla D. U. adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka, II. zwolnić skarżącego od kosztów sądowych w całości.

Uzasadnienie

D. U. złożył w dniu 6 czerwca 2008 r. urzędowy formularz PPF, w którym wniósł o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie z jego skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] w przedmiocie uprawnienia do kierowania pojazdami.

Ze złożonego formularza wynika, że wnioskodawca ma 20 lat, prowadzi gospodarstwo domowe razem z żoną oraz dwoma synami w wieku 1 rok i 2 lata. Skarżący otrzymuje wynagrodzenie za pracę w wysokości [...] zł miesięcznie, jego żona uczęszcza do szkoły i nie zarabia. Ponadto pobierają zasiłki rodzinne na każde z dzieci w wysokości [...] zł miesięcznie. Skarżący nie wykazał innego majątku poza umeblowanym mieszkaniem wielkości 16 m kw. Wnioskodawca pomaga kalekiemu ojcu, wozi go na leczenie i rehabilitację.

Zgodnie z art. 245 i art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz.1270 ze zm.) przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmujące zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata lub radcy prawnego przysługuje osobie, która wykaże że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Udowodnienie okoliczności uzasadniających przyznanie prawa pomocy należy do wnioskodawcy.

W rozpatrywanej sprawie, biorąc pod uwagę trudną sytuację majątkową i rodzinną wnioskodawcy, przede wszystkim niski dochód na cztery osoby, posiadanie jedynie maleńkiego mieszkania, konieczność utrzymania uczącej się żony i małych dzieci, uznano, że nie jest on w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, a jego wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym zasługuje na uwzględnienie.

Wobec powyższego na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 w zw. z art. 245 i art. 246 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt