drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, Prawo pomocy, Inspektor Nadzoru Budowlanego,  , VII SA/Wa 879/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-01, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 879/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-08-01  
Data wpływu
2008-05-28
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Ewa Kowalska-Hupko /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Sygn. powiązane
II OSK 1851/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-19
II OZ 168/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-02
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 246 par. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie - Ewa Kowalska - Hupko po rozpoznaniu w dniu 1 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi Z. R. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] marca 2008r. Nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania postanawia: przyznać skarżącemu Z. R. prawo pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata.

Uzasadnienie

W skardze na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z [...] marca 2008r. Z. R. zawarł wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie pełnomocnika. Z treści wniosku złożonego na urzędowym formularzu wynika, iż we wspólnym gospodarstwie domowym ze skarżącym pozostaje małżonka. Wnioskodawca posiada udział (1/2) we współwłasności ponad 100-letniego budynku mieszkalno-usługowego o powierzchni 200 m2 i mieszkanie na poddaszu (ok. 100 m2 ). Skarżący wraz z małżonką utrzymują się z dochodów w wysokości 2028 zł brutto, na które składają się zasiłek przedemerytalny wnioskodawcy oraz dochody żony uzyskiwane z tytułu najmu lokalu. Z. R. podniósł ponadto, że z dochodów tych ponosi raty kredytów zaciągniętych na remonty uszkodzonego budynku.

W tym stanie rzeczy stwierdzono, co następuje:

Stosownie do art. 245 i art. 246 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) prawo pomocy może być przyznane osobie fizycznej w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego (...) wówczas, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

Biorąc pod uwagę sytuację finansową skarżącego przedstawioną w złożonym wniosku uznać należy, iż uzasadnione jest przyznanie Z. R. prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata, bowiem wykazane dochody nie pozwalają stronie na poniesienie kosztów postępowania.

W związku z powyższym orzeczono, jak w sentencji postanowienia, na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).Powered by SoftProdukt