drukuj    zapisz    Powrót do listy

6153 Warunki zabudowy  terenu, Administracyjne postępowanie, Wójt Gminy, Pozostawiono bez rozpoznania, II SAB/Sz 13/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-08-27, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SAB/Sz 13/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie

Data orzeczenia
2008-08-27  
Data wpływu
2007-06-21
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Sędziowie
Danuta Strzelecka-Kuligowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6153 Warunki zabudowy  terenu
Hasła tematyczne
Administracyjne postępowanie
Skarżony organ
Wójt Gminy
Treść wyniku
Pozostawiono bez rozpoznania
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 49 par. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie Przewodniczący sędzia NSA Danuta Strzelecka-Kuligowska po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. G. z dnia [...] r. o wydanie kserokopii z akt sprawy sądowoadministracyjnej w sprawie z Jego skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie warunków zabudowy z a r z ą d z a pozostawić wniosek o wydanie kserokopii kart ze sprawy sądowoadministracyjnej bez rozpoznania

Uzasadnienie

Pismem procesowym z dnia 17 lipca 2008 r. A. G. zwrócił się o wydanie kserokopii kart nr 10-14 oraz 16-25 z akt sprawy II SAB/Sz 13/07. Pismo to nie zawierało własnoręcznego podpisu strony tylko kserokopię podpisu.

Pismem z dnia 29 lipca 2008 r. (doręczonym w dniu 1 sierpnia 2008 r.) Sąd zobowiązał skarżącego do uiszczenia opłaty kancelaryjnej od wniosku w kwocie 30 zł oraz do uzupełnienia braku formalnego tego wniosku przez jego podpisanie, w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

W dniu 4 sierpnia skarżący uiścił opłatę kancelaryjną, jednakże nie uzupełnił braku formalnego wniosku i nie podpisał go.

Wniosek o wydanie kserokopii z akt sprawy sądowoadministracyjnej powinien odpowiadać warunkom formalnym określonym w art. 46 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz.1270 z późn. zm.) – dalej p.p.s.a. dla wszystkich pism procesowych, w tym powinien zawierać podpis wnioskodawcy. Niedopełnienie przez wnioskodawcę tego wymagania, jest brakiem formalnym, możliwym do uzupełnienia w trybie art. 49 wskazanej wyżej ustawy.

Zgodnie z art. 49 § 1 i 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania.

Pismem z dnia 29 lipca 2008 r. Sąd zobowiązał skarżącego m.in. do uzupełnienia braku formalnego wniosku o wydanie kserokopii z akt sprawy, w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Zakreślony w wezwaniu 7 dniowy termin upłynął z dniem 8 sierpnia 2008 r. Skarżący wniosku nie podpisał.

Z tych powodów Sąd na podstawie art. 49 § 2 cyt. ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zarządził pozostawienie wniosku z dnia 17 lipca 2008 r. bez rozpoznania.Powered by SoftProdukt