drukuj    zapisz    Powrót do listy

6539 Inne o symbolu podstawowym 653, Odrzucenie zażalenia, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ZUS, Odrzucono zażalenie, III SA/Wa 2851/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-11, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Wa 2851/06 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-03-11  
Data wpływu
2006-09-04
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Grażyna Nasierowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6539 Inne o symbolu podstawowym 653
Hasła tematyczne
Odrzucenie zażalenia
Sygn. powiązane
II GZ 50/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-18
II GZ 180/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-21
II GZ 104/07 - Postanowienie NSA z 2007-07-10
II GZ 231/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-19
Skarżony organ
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ZUS
Treść wyniku
Odrzucono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 178, art. 197 par. 2, art. 194 par. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Grażyna Nasierowska, , po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia G. O. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia [...] stycznia 2008 r., sygn. akt III SA/Wa 2851/06 w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia sprzeciwu od postanowienia referendarza sądowego w sprawie ze skargi G. O. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] lipca 2006 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy postanawia odrzucić zażalenie

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia [...] stycznia 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił przywrócenia terminu do wniesienia sprzeciwu od postanowienia referendarza sądowego z dnia 16 kwietnia 2007 r. odmawiającego przyznania Skarżącej G. O. prawa pomocy w zakresie ustanowienia pełnomocnika. Uzasadniając rozstrzygnięcie Sąd stwierdził, iż nie zachodzą podstawy do przywrócenia uchybionego terminu jako że uchybienie to nie jest następstwem okoliczności od Skarżącej niezależnych, lecz konsekwencją niedostatecznej staranności w prowadzeniu własnych spraw.

Odpis tego postanowienia doręczono Skarżącej w dniu 22 stycznia 2008 r.

W dniu 1 lutego 2008 r. Skarżąca nadała na poczcie zażalenie na powyższe postanowienie, wywodząc, iż - wbrew twierdzeniom Sądu - niedochowanie przez nią terminu do wniesienia sprzeciwu nastąpiło bez jej winy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 178 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.") wojewódzki sąd administracyjny odrzuca skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie. Przepis ten stosuje się odpowiednio do postępowania toczącego się na skutek złożonego przez stronę zażalenia (art. 197 § 2 p.p.s.a.). Stosownie zaś do art. 194 § 2 p.p.s.a. zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni od doręczenia postanowienia.

Ze znajdującego się w aktach sprawy zwrotnego potwierdzenia odbioru wynika, że postanowienie o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia sprzeciwu doręczone zostało Skarżącej w dniu 22 stycznia 2008 r. Skarżącą pouczono o możliwości, terminie i trybie wniesienia zażalenia. Siedmiodniowy termin na jego wniesienie upływał w dniu 29 stycznia 2008 r. (wtorek). Zażalenie na to postanowienie Skarżąca nadała listem zwykłym w dniu 1 lutego 2008 r. (data stempla pocztowego), co oznacza, że uczyniła to z uchybieniem wskazanego wyżej terminu.

Z tej przyczyny Sąd, na podstawie art. 178 w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.Powered by SoftProdukt