drukuj    zapisz    Powrót do listy

6076 Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich, Zawieszenie/podjęcie postępowania, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Zawieszono postępowanie, I SA/Wa 1846/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-05, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wa 1846/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-06-05  
Data wpływu
2007-11-21
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Mirosław Gdesz. /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6076 Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich
Hasła tematyczne
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Sygn. powiązane
I OZ 246/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-20
I OZ 853/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-19
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Zawieszono postępowanie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 124 par. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący: Asesor WSA Mirosław Gdesz po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Spółdzielni "W." w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] września 2007 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego postanawia: - zawiesić postępowanie sądowe

Uzasadnienie

Stosownie do treści art. 124 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; dalej powoływana jako ppsa), sąd zawiesza postępowanie z urzędu w razie śmierci strony lub jej przedstawiciela ustawowego.

W przedmiotowej sprawie A. Z.– uczestnik postępowania zmarł w dniu 10 lutego 2008 r. (dowód: odpis skrócony aktu zgonu wydany przez Urząd Stanu Cywilnego w S.). Skutkiem tego Sąd jest zobligowany do zawieszenia postępowania, ponieważ w sprawie nie zachodzi przesłanka z art. 124 § 3 ppsa.

Nie można było tym samym uwzględnić wniosku M. G. o oddalenie wniosku o zawieszenie postępowania, ponieważ w przypadku śmierci stron Sąd jest bezwzględnie zobligowany do zawieszenia postępowania. Podjęcie postępowania nastąpi niezwłocznie po zgłoszeniu się następców prawnych A. Z., przy czym następstwo to musi wynikać z prawomocnego postanowienia sądu powszechnego o stwierdzeniu nabycia spadku. Obecnie taka sytuacja nie zachodzi, ponieważ toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po A. Z. przed Sądem Rejonowym w W.

W tym stanie rzeczy na mocy art. 124 § 1 pkt 1 ppsa, należało postanowić jak w sentencji.Powered by SoftProdukt