drukuj    zapisz    Powrót do listy

6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania, Prawo pomocy, Dyrektor Izby Skarbowej, Zwolniono od kosztów sądowych, I SA/Gl 617/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-09-01, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Gl 617/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach

Data orzeczenia
2008-09-01  
Data wpływu
2008-06-26
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Sędziowie
Gabriel Radecki /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Zwolniono od kosztów sądowych
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 246 par. 1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach Gabriel Radecki po rozpoznaniu w dniu 1 września 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G.C. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...],[...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych w kwestii wniosku o przyznanie prawa pomocy p o s t a n a w i a zwolnić skarżącego od kosztów sądowych.

Uzasadnienie

Odpowiadając w terminie na wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w wysokości [...] zł, skarżący wniósł o przyznanie prawa pomocy

w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych. Uzasadniając wniosek, zwrócił uwagę, że jego wynagrodzenie jest niewysokie ([...] zł netto) oraz że mieszka u ojca i nie posiada żadnego majątku. Wnioskodawca poinformował również, że ma żonę i dwie małoletnie córki, które jednak zamieszkują osobno.

Skarżącemu przyznawano już prawo pomocy w innych postępowaniach – m. in. postanowieniem z dnia 25 czerwca 2008 r. zwolniono go od kosztów sądowych w sprawie o sygn. akt I SA/Gl 135/08.

Mając na względzie powyższe, zważono, co następuje:

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) przyznanie osobie fizycznej prawa pomocy w zakresie częściowym – czyli w myśl art. 245 § 3 tego Prawa obejmującym m. in. zwolnienie od kosztów sądowych – następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Strona, wnosząc o przyznanie prawa pomocy w powyższym zakresie, powinna zatem udowodnić istnienie tego faktu. Innymi słowy, na skutek wskazanych przez nią dowodów musi zostać osiągnięty stan pewności co do tego, iż nie jest ona w stanie pokryć pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku koniecznego utrzymania.

Odnosząc te uwagi do rozpatrywanej sprawy, stwierdzić trzeba, że powyższa przesłanka została spełniona, przy czym konstatację taką można poczynić bez potrzeby dokonania wezwania o dokumentację źródłową. Oświadczenia skarżącego znajdują bowiem wystarczające potwierdzenie w dokumentach zgromadzonych stosunkowo niedawno w toku postępowania we wspomnianej sprawie o sygn. akt

I SA/Gl 135/08, tj. dowodzie wypłaty wynagrodzenia za maj 2008 r. (według niego skarżącemu wypłacono kwotę [...] zł), oraz odpisie zeznania podatkowego za 2007 r. (wykazano w nim przychody wyłącznie ze stosunku pracy w wysokości [...] zł). Dochody te z pewnością nie pozwalają zaś na opłacenie kosztów sądowych bez uszczerbku koniecznego utrzymania, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę, że wnioskodawca został wezwany do uiszczenia wpisów także w wielu innych postępowaniach, jakie toczą się obecnie przed Sądem oraz że powinien on poczuwać się do obowiązku choćby częściowego pokrywania kosztów utrzymania rodziny, przede wszystkim dzieci.

W ocenie rozpoznającego wniosek dotychczasowych konkluzji nie podważa też fakt, iż skarżący zamieszkuje z ojcem. Niepodobna bowiem na tę osobę niejako przerzucić obowiązku pokrycia choćby części kosztów sądowych, skoro brak przepisu prawa, który formułowałby wobec niej taki obowiązek.

Mając na względzie powyższe, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w związku

z art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt