drukuj    zapisz    Powrót do listy

6209 Inne o symbolu podstawowym 620, , Inspektor Sanitarny, Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA, IV SA/Po 155/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-03-02, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Po 155/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2007-03-02 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-02-22
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Grażyna Radzicka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6209 Inne o symbolu podstawowym 620
Skarżony organ
Inspektor Sanitarny
Treść wyniku
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Grażyna Radzicka po rozpoznaniu w dniu 2 marca 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi N. spółki z.o.o z siedzibą w K. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie nakazów z zakresu nadzoru sanitarnego postanawia: 1) umorzyć postępowanie w sprawie 2) zasądzić od Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na rzecz N. spółki z.o.o kwotę 455 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania /-/ G. Radzicka

Uzasadnienie

Organ administracji publicznej - Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w ramach autokontroli uwzględnił w całości skargę spółki N. w trybie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm) i wydał decyzję dnia [...] r. nr [...] w której uchylił decyzję będącą przedmiotem skargi w całości oraz decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z - [...] r. w pkt I 3, który to punkt był przedmiotem odwołania.

Uznając więc, że postępowanie w sprawie stało się bezprzedmiotowe na zasadzie art. 161 §1 pkt. 3 p.p.s.a oraz art. 201 § 1 p.p.s.a orzeczono jak w postanowieniu. Na koszty niniejszego postępowania składają się koszty wpisu od skargi uiszczone 5.01.2007 r. w wysokości 200 zł oraz żądane w skardze koszty zastępstwa procesowego w/g norm przepisanych zarządzone zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28.09.2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie ( Dz. U. nr 163, poz. 1348 ze zm) oraz zwrot opłaty skarbowej uiszczonej przy pełnomocnictwie.

/-/ G. Radzicka

ATPowered by SoftProdukt