drukuj    zapisz    Powrót do listy

6140 Nadanie stopnia i tytułu naukowego oraz potwierdzenie równoznaczności dyplomów, świadectw i tytułów, Odrzucenie skargi, Dyrektor Szpitala, Odrzucono skargę, I SAB/Wa 35/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-03, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SAB/Wa 35/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-07-03 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-03-03
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Daniela Kozłowska /sprawozdawca/
Maria Tarnowska
Monika Nowicka /przewodniczący/
Symbol z opisem
6140 Nadanie stopnia i tytułu naukowego oraz potwierdzenie równoznaczności dyplomów, świadectw i tytułów
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Dyrektor Szpitala
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2000 nr 98 poz 1071 art. 37
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par. 1 pkt 6
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Monika Nowicka Sędziowie Sędzia WSA Daniela Kozłowska (spr.) Sędzia WSA Maria Tarnowska Protokolant Monika Chorzewska-Korczak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 lipca 2008 r. sprawy ze skargi R. D. na bezczynność [...] Instytutu [...] w W. w przedmiocie wszczęcia przewodu doktorskiego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie

R. D. pismem z dnia 21 stycznia 2008 r. wystąpił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ze skargą na bezczynność Dyrektora [...] Instytutu [...] w W. Skarżący podał, że w dniu [...] września 2006 r. złożył do Rady Naukowej [...] wezwanie do "zaniechania bezczynności w przedmiocie wydania decyzji o wszczęciu lub odmowie wszczęcia przewodu doktorskiego. Skarżący wniósł też o przekazanie sprawy "celem badania przed właściwą miejscowo Prokuraturę Wojskową" i zasądzenie odszkodowania w wysokości 10000 zł za okres pozostawania organu w bezczynności.

Odpowiadając na skargę [...] Instytut [...] wniósł o jej odrzucenie ewentualnie o jej oddalenie.

Uzasadniając wniosek o odrzucenie skargi organ podał, że wezwanie skarżącego z dnia [...] września 2006 r. pozostawione zostało bez rozpoznania. Zgodnie z art. 53 § 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, skargę wnosi się w terminie 60 dni od dnia wniesienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Skarżący mógł wnieść skargę do dnia [...] listopada 2006 r. Skarga została wniesiona z uchybieniem tego terminu i podlega odrzuceniu.

Natomiast w kwestii oddalenia skargi [...] Instytut [...] wskazał, że skarżący wystąpił do Rady Naukowej o wszczęcie przewodu doktorskiego w dniu [...] sierpnia 2006 r. Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 ze zm.) przewód doktorski przeprowadza i stopień doktora nadaje rada naukowa, a czynności przewodu kończą się uchwałami w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego. W myśl art. 29 ustawy w tych sprawach - nadania stopnia naukowego doktora - w zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się przepisy k.p.a. Ustawa, jako przepis szczególny w stosunku do k.p.a. przewiduje moment i akt wszczęcia postępowania. W sprawie nie ma zastosowania art. 61 k.p.a., gdyż wniosek z [...] sierpnia 2006 r. nie wszczął postępowania. Przepisy ustawy z 14 marca 2003 r. nie przewidują odmowy wszczęcia przewodu doktorskiego. Przepisy k.p.a. także nie przewidują instytucji, czy formy odmowy wszczęcia postępowania.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Skarga podlegała odrzuceniu, lecz z innych przyczyn niż wskazane w odpowiedzi na skargę.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki przewód doktorski przeprowadza i stopień doktora nadaje rada naukowa. Natomiast zgodnie z art. 21 ust. 1 tej ustawy osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora może wnieść od uchwał, o których mowa w art. 14 ust. 2, jeżeli są one odmowne, odwołanie do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Stosownie do art. 29 ust. 1 ustawy w postępowaniu w sprawie nadania stopnia w zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Unormowanie art. 29 ust. 1 ustawy należy interpretować zgodnie z przepisami art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji RP, określającymi prawo obywatela do sądu

Ustawa z 14 marca 2003 r. nie reguluje trybu, w jakim osoba zainteresowana może zwalczać bezczynność rady jednostki organizacyjnej (rady naukowej) w przedmiocie czynności przewodu doktorskiego. Sąd uznaje, że w przypadku gdy rada naukowa nie podejmuje uchwały w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, mimo wniosku osoby ubiegającej się o nadanie stopnia, zainteresowanemu przysługuje skarga na bezczynność tej jednostki. Skargę wnosi się po wyczerpaniu trybu z art. 37 k.p.a., tj. po złożeniu zażalenia na niezałatwienie sprawy w terminie. Zgodnie z art. 21 ust. 1 Centralna Komisja jest organem właściwym do rozpatrzenia odwołania od odmownych uchwał, o których mowa w art. 14 ust. 2 i art. 18 ust. 2 ustawy i tym samym organem wyższego stopnia w rozumieniu art. 37 k.p.a.

W tej sprawie tryb zażaleniowy nie został wyczerpany, gdyż skarżący nie złożył zażalenia do Centralnej Komisji na niezałatwienie jego wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego i dlatego skarga podlegała odrzuceniu jako niedopuszczalna.

Z tych względów Sąd orzekł, jak w sentencji na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).Powered by SoftProdukt