drukuj    zapisz    Powrót do listy

6119 Inne o symbolu podstawowym 611, Umorzenie postępowania, Minister Finansów, Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA, III SA/Wa 1890/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-26, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Wa 1890/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-08-26 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-07-15
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Jolanta Sokołowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Skarżony organ
Minister Finansów
Treść wyniku
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art.161 par. 1 pkt 3, art.54 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący sędzia WSA Jolanta Sokołowska po rozpoznaniu w dniu 26 sierpnia 2008r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. P. na interpretację Ministra Finansów z dnia [...] lutego 2008 r. nr [...] w przedmiocie: podatku dochodowego od osób fizycznych postanawia: 1) umorzyć postępowanie; 2) zwrócić ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie J. P. na jego koszt kwotę 200 zł (słownie: dwieście złotych) tytułem zwrotu uiszczonego wpisu sądowego.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 4 czerwca 2008 r. J. P. (zwany dalej "Skarżącym"), złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na interpretację Ministra Finansów z dnia [...] lutego 2008 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych.

W dniu 15 lipca 2008 r. do Sądu wpłynęła interpretacja indywidualna Ministra Finansów z dnia [...] lipca 2008 r. nr[...], wydana w wyniku uwzględnienia skargi w trybie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. ; dalej powoływanej jako "p.p.s.a."). Interpretacją tą została zmieniona pierwotna interpretacja z [...] lutego 2008 r. poprzez uznanie stanowiska Skarżącego za prawidłowe.

Interpretację z dnia [...] lipca 2008 r. Skarżący odebrał w dniu 14 lipca 2008 r., (zwrotne potwierdzenia odbioru w aktach administracyjnych).

W dniu 4 czerwca 2008 r. Skarżący, bez wezwania, uiścił wpis sądowy od wniesionej skargi w kwocie 200 zł.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy stało się ono bezprzedmiotowe z przyczyn innych niż wskazane w pkt 1 i 2 tego paragrafu. Jedną z okoliczności uzasadniających umorzenie postępowania sądowego na podstawie powołanego przepisu jest uwzględnienie skargi przez organ na podstawie art. 54 § 3 p.p.s.a. Rozstrzygnięcie wydane w tzw. trybie autokontroli stanowi o usunięciu przedmiotu sporu między stronami postępowania, najczęściej poprzez wyeliminowanie zaskarżonego aktu lub czynności z obrotu prawnego.

W rozpoznawanej sprawie Minister Finansów orzekł o zmianie wydanej przez siebie interpretacji wskazując, iż czyni to w ramach uwzględnienia w całości skargi. Wydana w dniu [...] lipca 2008 r. interpretacja stanowi nowy akt i zawiera pouczenie o możliwości jej zaskarżenia do sądu. Tym samym należało uznać, że prowadzenie postępowania przed tutejszym Sądem w sprawie kontroli legalności interpretacji z [...] lutego 2008 r., stało się bezprzedmiotowe.

W tych warunkach, na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 i § 2 w zw. z art. 54 § 3 p.p.s.a., orzeczono jak w pkt 1 sentencji wyroku.

Sąd zauważa, że zgodnie z art. 201 § 1 p.p.s.a. zwrot kosztów przysługuje skarżącemu od organu także w razie umorzenia postępowania z powodu uwzględnienia skargi w trybie art. 54 § 3 p.p.s.a. Do kosztów tych zalicza się między innymi poniesione koszty sądowe, w tym wpis. W niniejszej sprawie wysokość wpisu wynikała z § 2 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) i wynosiła 200 zł.

Uwzględniając przedstawiony stan faktyczny i prawny, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie wskazanych wyżej przepisów, postanowił jak w sentencji.Powered by SoftProdukt