drukuj    zapisz    Powrót do listy

6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym), , Rada Miasta, Uchylono postanowienie Sądu, II SA/Gd 606/06 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2007-11-12, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Gd 606/06 - Postanowienie WSA w Gdańsku

Data orzeczenia
2007-11-12  
Data wpływu
2006-10-18
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Sędziowie
Katarzyna Krzysztofowicz /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)
Sygn. powiązane
II OZ 324/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-16
II OZ 1033/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-10
II OZ 334/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-20
II OZ 367/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-10
II OZ 79/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-16
II OSK 153/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-19
II OSK 1253/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-15
II OSK 1765/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-27
II OZ 1280/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-14
II OSK 1910/08 - Wyrok NSA z 2009-12-08
Skarżony organ
Rada Miasta
Treść wyniku
Uchylono postanowienie Sądu
Sentencja

Dnia 12 listopada 2007 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący: Asesor WSA Katarzyna Krzysztofowicz po rozpoznaniu w dniu 12 listopada 2007 roku, na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. H., S. W. oraz S. B. na uchwałę Rady Miasta z dnia 12 czerwca 2002 roku, nr [...] w przedmiocie uchwalenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bytów" postanawia 1. uchylić punkt pierwszy postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 5 października 2007 roku, sygn. akt II SA/Gd 606/06, w którym Sąd odrzucił zażalenie skarżącego H. H. z dnia 1 czerwca 2007 roku na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 23 maja 2007 roku, sygn. akt II SA/Gd 606/06, oddalające wniosek skarżących H. H. i S. W. oraz uczestników postępowania D. U. i H. U. o wymierzenie grzywny pełnomocnikowi procesowemu Rady Miejskiej; 2. uchylić punkt drugi postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 5 października 2007 roku, sygn. akt II SA/Gd 606/06, w którym Sąd odrzucił zażalenie skarżącego H. H. z dnia 1 czerwca 2007 roku na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 23 maja 2007 roku, sygn. akt II SA/Gd 606/06, odrzucające zażalenie skarżących H. H. i S. W. oraz uczestników postępowania D. U. i H. U. na zarządzenie Przewodniczącego z dnia 10 maja 2007 roku o zamknięciu rozprawy; 3. uchylić punkt trzeci postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 5 października 2007 roku, sygn. akt II SA/Gd 606/06, w którym Sąd odrzucił zażalenie skarżącego H. H. z dnia 1 czerwca 2007 roku na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 23 maja 2007 roku, sygn. akt II SA/Gd 606/06, odrzucające zażalenie skarżących H. H. i S. W. oraz uczestników postępowania D. U. i H. U. na postanowienie Sądu z dnia 10 maja 2007 roku oddalające wnioski dowodowe H. H. i H. U.

Uzasadnienie

Wydanym w niniejszej sprawie postanowieniem z dnia 5 października 2007 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku:

1. odrzucił zażalenie skarżącego H. H. z dnia 1 czerwca 2007 roku na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 23 maja 2007 roku, sygn. akt II SA/Gd 606/06, oddalające wniosek skarżących H. H. i S. W. oraz uczestników postępowania D. U. i H. U. o wymierzenie grzywny pełnomocnikowi procesowemu Rady Miejskiej;

2. odrzucił zażalenie skarżącego H. H. z dnia 1 czerwca 2007 roku na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 23 maja 2007 roku, sygn. akt II SA/Gd 606/06, odrzucające zażalenie skarżących H. H. i S. W. oraz uczestników postępowania D. U. i H. U. na zarządzenie Przewodniczącego z dnia 10 maja 2007 roku o zamknięciu rozprawy;

3. odrzucił zażalenie skarżącego H. H. z dnia 1 czerwca 2007 roku na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 23 maja 2007 roku, sygn. akt II SA/Gd 606/06, odrzucające zażalenie skarżących H. H. i S. W. oraz uczestników postępowania D. U. i H. U. na postanowienie Sądu z dnia 10 maja 2007 roku oddalające wnioski dowodowe H. H. i H. U.

W uzasadnieniu postanowienia Sąd wskazał, iż skarżący H. H. nie uzupełnił w wyznaczonym terminie braków formalnych zażaleń na wskazane powyżej postanowienia albowiem w terminie do dnia 2 lipca 2007 roku nie nadesłał czterech odpisów pisma z dnia 1 czerwca 2007 roku.

W zażaleniu na powyższe postanowienie skarżący H. H. wyjaśnił, iż uzupełnił braki formalne zażaleń w dniu 29 czerwca 2007 roku, nadsyłając brakujące odpisy pisma. Wyjaśnienia te znalazły potwierdzenie w aktach sprawy, w których odnaleziono cztery odpisy pisma skarżącego z dnia 1 czerwca 2007 roku.

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, iż zażalenie skarżącego H. H. jest oczywiście uzasadnione i na podstawie art. 195 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.), orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt