drukuj    zapisz    Powrót do listy

6122 Rozgraniczenia nieruchomości, Prawo pomocy, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Zwolniono od uiszczenia wpisu, II SAB/Bk 34/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-08-28, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SAB/Bk 34/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2008-08-28  
Data wpływu
2008-06-27
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Tomasz Oleksicki /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6122 Rozgraniczenia nieruchomości
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Zwolniono od uiszczenia wpisu
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 245 par. 3 w zw. z art. 246 par. 1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: referendarz sądowy Tomasz Oleksicki po rozpoznaniu w dniu 28 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od wpisu sądowego w sprawie ze skargi W. S. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. w przedmiocie wniosku o wyznaczenie organu właściwego do przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego p o s t a n a w i a - przyznać prawo pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od wpisu sądowego.

Uzasadnienie

W. S. wniósł o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od wpisu sądowego (k. 16) podając, iż pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym wraz ze współmałżonką D. S., matką K. S., ojcem S. S. oraz trójką nieletnich dzieci. W skład majątku wnioskodawcy wchodzi: dom o powierzchni [...] m²

i nieruchomość rolna o powierzchni [...] ha. Źródło miesięcznego utrzymania rodziny stanowi łączna kwota 1626,42 zł netto, w tym renta W. S. – 360,96 zł netto; emerytura S. S. – 632,73 zł netto oraz emerytura K. S. - 632,73 zł netto (k. 21 i k. 28). Skarżący podkreślił, iż na utrzymanie poszczególnego członka rodziny przypada 232 zł miesięcznie, ponadto syn wnioskodawcy J. S. jest osobą niepełnosprawną, cierpi na chorobę [...] wymagającą ponoszenia dodatkowych kosztów związanych ze specjalistyczną dietą i zakupem lekarstw (700 zł miesięcznie). W. S.

z powodu przebytego urazu k. pozostaje na rencie chorobowej, nie prowadzi gospodarstwa rolnego (k. 19 i k. 27-28).

Pismem z dnia [...] sierpnia 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny

w Białymstoku wezwał W. S. do złożenia oświadczenia, w którym należało wskazać: czy skarżący osiąga dochód z tytułu posiadania nieruchomości rolnej o powierzchni [...] ha (np. z prowadzonej rolniczej działalności produkcyjnej, dzierżawy gospodarstwa); rodzaj prowadzonej działalności rolniczej przy czym należało podać stan inwentarza żywego oraz posiadane maszyny rolnicze; czy na określoną we wniosku nieruchomość rolną skarżący otrzymał w roku bieżącym dopłaty z Unii Europejskiej - należało określić w jakiej wysokości i kiedy; czy współmałżonka wnioskodawcy D. S. osiąga dochód miesięczny należało podać jego wysokość i z jakiego tytułu jest ten dochód (np. umowa o pracę, zasiłek dla bezrobotnych itp.) – k. 31.

W odpowiedzi W. S. wywiódł, iż roczny dochód z gospodarstwa rolnego wynosi 8888,71 zł. W roku bieżącym skarżący nie otrzymał dopłat z U.E. D. S. nie osiąga żadnych dochodów. Wnioskodawca hoduje [...] krowy, nie jest członkiem spółdzielni mleczarskiej, mleko przeznacza na zaspokojenie własnych potrzeb (k. 32). Do akt sprawy W. S. dołączył: orzeczenie

o stopniu niepełnosprawności J. S. z dnia [...] lutego 2008 r. (k. 20); odcinki emerytur S. i K. S. oraz swojej renty za miesiąc [...] 2008 r. (k. 21); potwierdzenie zameldowania na pobyt stały z dnia [...] lipca 2008 r.

(k. 22); zaświadczenie o dochodowości prowadzonego gospodarstwa rolnego z dnia [...] lipca 2008 r. (k. 33).

Zgodnie z treścią art. 245 § 3 w zw. z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia

30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

(Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej

w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych (w tym wpisu sądowego) następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

W rozpatrywanym przypadku W. S. dowiódł, iż nie jest w stanie ponieść kosztów wpisu sądowego w kwocie 100 zł bez uszczerbku utrzymania koniecznego. W złożonym oświadczeniu wnioskodawca wykazał bowiem, iż dochód siedmioosobowej rodziny wynosi łącznie 1848,42 zł brutto (1626,42 zł netto) miesięcznie – k. 21. Dodatkowo skarżący osiąga roczny dochód z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego w kwocie 8888,71 zł. Majątek wnioskodawcy stanowi: dom

o powierzchni [...] m² i nieruchomość rolna o powierzchni [...] ha.

Syn wnioskodawcy J. S. jest osobą niepełnosprawną, co skutkuje koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów związanych ze specjalistyczną dietą i zakupem lekarstw (700 zł miesięcznie). Wnioskodawca z powodu przebytego urazu k. pozostaje na rencie chorobowej, nie prowadzi gospodarstwa rolnego.

Powyższe okoliczności, a w szczególności wysokość dochodu siedmioosobowej rodziny w połączeniu z wykazaną niepełnosprawnością (chorobą) syna skarżącego J. S., niewątpliwie wymagającą ponoszenia zwiększonych wydatków na lekarstwa i opiekę medyczną oraz brakiem zgromadzonych oszczędności i przedmiotów wartościowych (k. 27) pozwalają na stwierdzenie, iż W. S. nie jest w stanie zgromadzić dostatecznej ilości środków finansowych do równoczesnego zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych rodziny oraz pokrycia kosztów wpisu sądowego w sprawie niniejszej.

Dlatego też, mając na uwadze powyższe na podstawie art. 245 § 3 w zw.

z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt