drukuj    zapisz    Powrót do listy

6090 Budownictwo wodne, pozwolenie wodnoprawne 6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym), Wodne prawo Samorząd terytorialny, Rada Miasta, Stwierdzono, że zaskarżona uchwała wydana została z naruszeniem prawa, II SA/Rz 753/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-05-18, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Rz 753/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie

Data orzeczenia
2006-05-18 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2005-09-01
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Sędziowie
Jerzy Solarski
Joanna Zdrzałka
Stanisław Śliwa
Zbigniew Czarnik /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6090 Budownictwo wodne, pozwolenie wodnoprawne
6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)
Hasła tematyczne
Wodne prawo
Samorząd terytorialny
Skarżony organ
Rada Miasta
Treść wyniku
Stwierdzono, że zaskarżona uchwała wydana została z naruszeniem prawa
Powołane przepisy
Dz.U. 2001 nr 115 poz 1229 art. 34 ust. 4
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
Dz.U. 2001 nr 142 poz 1591 art. 93 ust. 1
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - t. jedn.
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 147 par. 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Zbigniew Czarnik /spr./ Sędziowie NSA Stanisław Śliwa AWSA Joanna Zdrzałka Protokolant: sekr. sąd. Maria Kołcz po rozpoznaniu w dniu 18 maja 2006 r. na rozprawie sprawy ze skargi Wojewody na uchwałę Rady Miejskiej z dnia [...] listopada 2004 r. Nr [...] w przedmiocie wyznaczenia miejsca poboru żwiru w ramach powszechnego korzystania z wód I. stwierdza że zaskarżona uchwała wydana została z naruszeniem prawa; II. stwierdza, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku.

Uzasadnienie

II SA/Rz 753/05

U z a s a d n i e n i e

Skarga z dnia 4 lutego 2004 r. Wojewoda wystąpił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z żądaniem stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej z dnia [...] listopada 2004 r., nr [...] w sprawie wyznaczenia miejsc poboru żwiru w ramach powszechnego korzystania z wód. W uzasadnieniu skargi Wojewoda wskazał, że jego wniosek podyktowany jest tym, że skarżona uchwała narusza art. 34 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne /Dz.U. nr 115, poz. 1229 ze zm./ i z tego powodu nie może funkcjonować w obrocie prawnym.

W odpowiedzi na skargę Rada Miasta uznała skargę Wojewody za zasadną.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 3 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153, poz. 1270 ze zm./ dalej prawo o p.s.a. sądy administracyjne sprawują kontrolę działań administracji stosując prawem przewidziane środki. Zakres kontroli nie jest ograniczony zarzutami skargi, jej podstawą prawną ani formułowanymi przez stronę wnioskami. Zgodnie z treścią art. 124 § 1 prawa o p.s.a. sądy rozpoznają skargę w granicach danej sprawy.

Dokonując merytorycznej oceny zaskarżonej uchwały Sąd stwierdza, że skarga Wojewody zasługuje na uwzględnienie. Uchwała Rady Miasta z dnia [...] listopada 2004 r. pozostawała w sprzeczności z jednoznacznie sformułowanym art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne /Dz.U. nr 115, poz. 1229 ze zm./. Przepis ten pozwala radzie gminy określić miejsca poboru żwiru

w ramach powszechnego korzystania z wód. Takie sformułowanie przepisu oznacza, że rada gminy ma prawo do określenia miejsc, a nie warunków i ilości pobieranego kruszywa. Wyjście rady gminy poza granice określone w art. 34 ust. 4 prawa wodnego jest istotnym naruszeniem prawa.

Skutkiem takiego działania powinno być stwierdzenie nieważności uchwały. Jednak ze względu na treść art. 147 § 1 prawa o p.s.a. w związku z art. 93 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, Sąd stwierdził, że zaskarżona uchwała wydana została z naruszeniem prawa, gdyż od jej podjęcia upłynął wskazany

w art. roczny termin do stwierdzenia nieważności.

19.05.06 mkPowered by SoftProdukt